แบบทดสอบออนไลน์ Tourism Quiz Challenge-2022 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
แบบทดสอบออนไลน์ Tourism Quiz Challenge-2022 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

แบบทดสอบออนไลน์ Tourism Quiz Challenge-2022 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาทางการท่องเที่ยวในรูปแบบออนไลน์ Tourism Quiz Challenge-2022

แบบทดสอบออนไลน์ Tourism Quiz Challenge-2022 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 3

คำชี้แจง

1. ระบุรายละเอียดส่วนตัวของท่านให้เรียบร้อย เพื่อความถูกต้องในการจัดส่งประกาศนียบัตร
2. แบบทดสอบ เป็นแบบเลือกตอบ จำนวน 20 ข้อที่มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 คำตอบ
3. ท่านจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบไม่น้อยกว่า 70% หรือตอบถูก 14 ข้อขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์ได้รับใบประกาศนียบัตร
4. ประกาศนียบัตรที่ได้รับจะอยู่ในรูปแบบออนไลน์ (.PDF) และจัดส่งให้ท่านตามอีเมล์ที่ท่านระบุไว้เท่านั้น
5. หากท่านมีข้อสงสัย รวมถึงข้อเสนอแนะอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจกรรมนี้ในครั้งต่อไป ขอให้ท่านติดต่อผู้ประสานโครงการได้ที่เพจเฟซบุ้ค Tourism Hospitality Management CUT
6. การพิจารณา ตัดสิน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดโครงการนี้เท่านั้น

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ Tourism Quiz Challenge-2022 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
แบบทดสอบออนไลน์ Tourism Quiz Challenge-2022 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 4

✓ ผู้เข้าทำแบบทดสอบกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนทำแบบทดสอบความรู้
✓ ทางเพจไม่ใช้ผู้จัดทำแบบทดสอบความรู้ หากพบปัญหาใดๆกรุณาติดต่อหน่วยงานที่จัดทำแบบทดสอบความรู้ที่เพจเฟซบุก Tourism Hospitality Management CUT
ขอบคุณแบบทดสอบความรู้ดีๆจาก สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ครับ

ขอบคุณที่มา : Tourism Hospitality Management Program CUT

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่