แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

คำชี้แจง

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จัดทําขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีสาระสําคัญประกอบด้วย มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ผ่านระบบออนไลน์ และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

สถานศึกษาสามารถนําแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ไปใช้ในการประเมินผล ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และใช้ผลจากการประเมินเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด

วัตถุประสงค์ของแบบทดสอบออนไลน์

1. เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ประยุกต์แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา เข้ากับการประกันคุณภาพตนเอง (K)
2. เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา (P)
3. เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณค่า และความสำคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา (A)

เกณฑ์การวัดผล

ประเมินผลผู้เข้ารับทำแบบทดสอบออนไลน์จะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินที่ 80% จากจำนวนข้อสอบ 20 ข้อ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ 80% รับเกียรติบัตรฟรี  โดยวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

จัดทำโดย : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

บทความก่อนหน้านี้สพฐแจ้งโรงเรียนรายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ COVID-19 กรอกภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 นี้
บทความถัดไปแนะนำเทคนิค 3R1E ช่วยในการทำงาน เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของ เล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่