แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจการประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการและการดำเนินงานพัฒนาสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจการประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการและการดำเนินงานพัฒนาสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจการประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการและการดำเนินงานพัฒนาสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

แบบทดสอบประเมินความรู้ความเข้าใจการประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการและการดำเนินงานพัฒนาสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

คำชี้แจง
ผ่าน 80% จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

       โรงเรียนวิถีพุทธ เริ่มดำเนินการมาเมื่อปี 2545 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ณ พ.ศ. 2557 จำนวนกว่า 20,000 โรงเรียน ซึ่งจากแนวทางการดำเนินการที่รับทราบร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น คณะผู้บริหาร ครู และพระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวทางดำเนินการเดิม ยกร่างเป็นแนวทางดำเนินการที่เป็นรูปธรรมอีกครั้ง สอดคล้องกับตัวชี้วัดแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ พ.ศ. 2548 แบ่งเป็น 5ด้าน รวม 29 ประการ และคณะยกร่างได้     นำร่างฯไปสอบถามความเห็นของผู้เกี่ยวข้องหลายครั้ง รวมทั้งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 จึงประกาศให้โรงเรียนวิถีพุทธทราบและเป็นแนวทาง   ในการประเมินตนเองตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา แนวทางดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วย

1. ด้านกายภาพ 7 ประการ

           1.1 มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ

           1.2 มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน

           1.3 มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน

           1.4 มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำรัสติดตามที่ต่างๆ 

           1.5 มีความสะอาด  สงบ ร่มรื่น        

           1.6 มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม

           1.7 ไม่มีสิ่งเสพติดเหล้าบุหรี่ 100 %

2. ด้านกิจกรรมประจำวันพระ 4 ประการ

           2.1 ใส่เสื้อขาวทุกคน   

           2.2 ทำบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ 

           2.3 รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน                                                                           

           2.4 สวดมนต์แปล

3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ

            3.1 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย ทั้งครู และ นักเรียน                

            3.2 บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา   

            3.3 ครูพานักเรียนทำโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  

            3.4 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง

มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้     

            3.5 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ

            4.1 รักษาศีล 5  

            4.2 ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม

            4.3 ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ                                               

            4.4  ประหยัด ออม ถนอมใช้เงิน และ สิ่งของ   

            4.5 มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก

5 ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ

            5.1 .ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน

            5.2 ไม่ดุ ด่า นักเรียน                        

            5.3 ชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธงทุกวัน         

            5.4 โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่นความรู้สึกที่ได้ทำความดี

            5.5 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี  

            5.6 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน สอบได้ธรรมศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย

            5.7 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง   

            5.8 มีพระมาสอนอย่างสม่ำเสมอ

สูตรการคำนวณ: 

                                 โรงเรียนวิถีพุทธที่ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจการประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการและการดำเนินงานพัฒนาสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจการประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการและการดำเนินงานพัฒนาสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่