แบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ “Smart Worawit ใช้ชีวิตรู้เท่าทันสื่อ” ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์

แบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ “Smart Worawit ใช้ชีวิตรู้เท่าทันสื่อ” จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและผู้ที่สนใจมีความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence Quotient : DQ สามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิตอลได้อย่างถูกต้อง ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ รอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

คำชี้แจง

โปรดอ่านคำชี้แจงอย่างละเอียดเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง

ลักษณะแบบทดสอบ
1. เป็นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก ประกอบด้วยข้อคำถาม 20 ข้อ
2. เกณฑ์การผ่าน: ทำแบบทดสอบได้ถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไป
3. ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์เท่านั้นจึงจะได้รับเกียรติบัตร

จัดทำภายใต้โครงการ Smart Student : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน (ด้านภาวะผู้นำ) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2565 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่อีเมล และชื่อ-นามสกุล ก่อนทำแบบทดสอบ
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะได้รับ Certificate of Completion หากท่านทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์สามารถทำใหม่ได้ แต่หากทำแบบทดสอบผ่านแล้วจะสามารถรับ Certificate of Completion ได้ 1 ใบต่อ 1 อีเมลในแบบทดสอบนั้นๆ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ “Smart Worawit ใช้ชีวิตรู้เท่าทันสื่อ” ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 2

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ขอบคุณแบบทดสอบดีๆ จาก โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่