แบบทดสอบหลังอบรม การผลิตวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาห้องเรียน Active learning ตามแนวทางการประเมินวิทยฐานะของครู รับเกียรติบัตรฟรี ทางอีเมล

การผลิตวิดีทัศน์ เพื่อพัฒนาห้องเรียน Active Learning
การอบรม “การผลิตวีดีทัศน์เพื่อพัฒนาห้องเรียน Active Learning ตามแนวทางการประเมินวิทยาฐานะของครู” โครงการพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การขยายผลพื้นที่ต้นแบบ สำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 2565 วันที่ 25-26 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น.

ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถเข้าทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรได้ที่ Link

แบบทดสอบหลังอบรม เรื่อง “การผลิตวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาห้องเรียน Active learning ตามแนวทางการประเมินวิทยฐานะของครู” วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566

คำชี้แจง :
1. แบบทดสอบมีจำนวนทั้งหมด 15 ข้อ ประกอบด้วยแบบเลือกตอบ   (ข้อ 1 – 11)  และแบบเขียนตอบ (ข้อ 12 – 15) 
2. ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อตอบถูก 10 ข้อขึ้นไป

แบบ3. เมื่อผู้เข้าอบรมทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์  ใบประกาศนียบัตรจะส่งกลับทางอีเมลที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบหลังอบรม การผลิตวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาห้องเรียน Active learning ตามแนวทางการประเมินวิทยฐานะของครู รับเกียรติบัตรฟรี ทางอีเมล 2

ขอบคุณที่มา :: มูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่