แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Google Applications ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนสามพรานวิทยา

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Google Applications มีข้อสอบทั้งสิ้นจำนวน 20 ข้อ
มีรายละเอียดแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ
>>ส่วนที่ 1 ส่วนของรายละเอียดผู้เข้าอบรม
>>ส่วนที่ 2 ส่วนของเนื้อหา/ความรู้เบื้องต้น แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ที่ให้ผู้อบรมเข้าศึกษา
>>ส่วนที่ 3 ส่วนของแบบทดสอบวัดความรู้

คำชี้แจง : ให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Google Applications” โปรดอ่านรายละเอียดก่อน
ทำแบบสอบ จากนั้น
1. กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน ก่อนเริ่มทำข้อทำแบบทดสอบ โดยใช้อีเมล gmail
2. ทำแบบทดสอบให้ครบทั้ง 20 ข้อ แล้วคลิกปุ่มส่ง
3. ท่านสามารถดูคะแนนได้ทันทีหลังการสอบ โดยมีเกณฑ์การผ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะได้เกียรติบัตร (16 ข้อ)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Google Applications ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนสามพรานวิทยา 2

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดเกียรติบัตร เสวนาออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี หัวข้อ “การสร้างความพร้อมในการเปิดเมืองหลังสถานการณ์โควิด-๑๙” ในที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒:๐๐-๑๗:๐๐ น. จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บทความถัดไปแจกฟรี!! แผนการสอนทุกวิชา ทุกระดับชั้น จากอักษร
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่