ดาวน์โหลด แนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตของนักเรียน ด้วยการ แนะแนว และ School Health Hero โดยกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สพฐ.
ดาวน์โหลด แนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตของนักเรียน ด้วยการ แนะแนว และ School Health Hero โดยกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สพฐ.

ดาวน์โหลด แนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตของนักเรียน ด้วยการ แนะแนว และ School Health Hero โดยกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการควบคู่กับการจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อสร้างความปลอดภัยในมิติส่วนตัวและสังคม ในสถานศึกษาโดยในปีการศึกษา 2563 ได้มีการจัดตั้งศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดและศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 261 ศูนย์และมีนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อช่วยกันดูแลส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดีอันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเรียนรู้ เพื่อดูแลนักเรียนให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจภายใต้สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการดำเนินงานผ่านระบบ School Health HERO ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคมและสุขภาพจิตในโรงเรียนเพราะเป็นกระบวนการที่ให้การคัดกรอง ดูแล ส่งเสริม ป้องกัน และดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนได้ตั้งแตในระยะเริ่มต้นตั้งแต่การสังเกต ฝ้าระวังและคัดกรองนักเรียนในชั้นเรียน โดยมีพื้นฐานแนวความคิดมาจากความต้องการให้นักเรียนได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามบริบทและความแตกต่างของปัญหาที่ต่างกัน นักเรียนคนใดที่มีข้อจำกัดต้องได้รับการดูแลโดยบุคลาการทางสาธารณะสุขให้นำเข้ากระบวนการรักษาดังเดิม แต่ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาในเชิงพฤติกรรม อารมณ์และสังคมที่ไม่ชับช้อน ครูสามารถที่จะจัดการแก้ไขได้อย่างเหมาะทั้งยังสามารถดูแลติดตาม และ ประเมินผลได้ตลอดจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา ดังนั้นหน้าที่สำคัญของ School Health HERO คือการเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนระหว่างครูที่ปรึกษากับหมอซึ่งยังไม่จำเป็นต้องนำนักเรียนไปโรงพยาบาล ช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อต่างๆ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนอีกทั้งยังเป็นการช่วยลดภาระงานของครูในการคัดกรองและประเมินผลอีกด้วยการดูแลสุขภาพจิตนักเรียน ด้วย School Health HERO การสร้างเสริมความปลอดภัยและดูแลสุขภาพจิตนักเรียนการแนะแนวในด้านส่วนตัวและสังคม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานจึงได้มีการทำงานร่วมกับกรมสุขภาพจิตในหลายมิติซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน คือ นักเรียนได้รับการคัดกรองและดูแลสุขภาพจิต มีสุภาพจิตที่ดี มีความเข้มแข็งทางจิตใจ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ และเติบโต เป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีและยังส่งผลต่อสุขภาพจิตครูด้วย เมื่อครูมีความสุขใจ บรรยากาศ ในการเรียน การสอนก็ย่อมดีขึ้น นักเรียนก็จะมีความสุขและพัฒนาไปในทางที่ดี ซึ่งจะเป็นปัจจัยป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในอนาคตของนักเรียน การจัดการเรียนการสอนก็ย่อมดีขึ้นต่อนักเรียน ก็จะมีความสุขและพัฒนาไปในทางที่ดี ซึ่งจะเป็นปัจจัยป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในอนาคตของนักเรียน

เนื้อหา

การดูแลสุขภาพจิตนักเรียนด้วย School Health HERO

– การเฝ้าระวัง

– เรียนรู้

– การดูแล

การสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียนด้วยการแนะแนวในด้านส่วนตัวและสังคม

– ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินการการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัวสังคมและสุขภาพจิตนักเรียน

– แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตผ่านการแนะแนวส่วนตัวและสังคม

การบูรณาการและกลไกการทำงานเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและดูแลสุขภาพจิตนักเรียน

– แนวคิดการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการโมเดล 4 S การดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการ

– กระบวนการและบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด แนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตของนักเรียน ด้วยการ แนะแนว และ School Health Hero โดยกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สพฐ.

ตัวอย่างกิจกรรมแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม

ดาวน์โหลด แนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตของนักเรียน ด้วยการ แนะแนว และ School Health Hero โดยกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สพฐ. 4
ดาวน์โหลด แนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตของนักเรียน ด้วยการ แนะแนว และ School Health Hero โดยกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สพฐ. 5

ดาวน์โหลดแผนกิจกรรมแนะแนว ชั้น ป.1-ม.6

ขอบคุณ กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สพฐ.

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่