แชร์ประสบการณ์ สอบสัมภาษณ์ ครูผู้ช่วย ภาค ค รอบทั่วไป โดยครูพัลลพ บุญปัญญา
แชร์ประสบการณ์ สอบสัมภาษณ์ ครูผู้ช่วย ภาค ค รอบทั่วไป โดยครูพัลลพ บุญปัญญา

แชร์ประสบการณ์ สอบสัมภาษณ์ ครูผู้ช่วย ภาค ค รอบทั่วไป โดยครูพัลลพ บุญปัญญา

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ภาค ค รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ส่วนตัวผมบรรจุมา 1 ปีกว่าแล้ว เลยอยากจะแบ่งปันประสบการณ์เผื่อจะมีประโยชน์ กับผู้ที่ ผ่านการสอบครูผู้ช่วยภาค ก และ ข ที่จะเข้าสอบภาค ค ต่อไป

ในการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ภาค ค ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์จากปีก่อนค่อนข้างมาก คือผู้เข้าสอบภาค ค ทุกคนต้องมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการ 2 ส่วน คือ 1 การสอบสัมภาษณ์ 2 การนำเสนอความสามารถด้านการสอน

การสอบสัมภาษณ์

สิ่งที่เราจะต้องมีเลยคือ แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ถ้ามี แผ่นพับ ด้วยจะดีมาก ในแฟ้มสะสมงาน ให้เอาผลงานที่เด่น ๆ มาใส่ แล้วทำให้กระชับ ส่วนประกอบก็มีหลัก ๆ 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว และประวัติการศึกษา ในนี้จะใส่ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับประวัติการศึกษา การฝึกสอนหรือการทำงานที่โรงเรียน ทักษะความสามารถพิเศษ การอบรมทางวิชาชีพครู เช่น อบรมลูกเสือ อบรมที่เกี่ยวกับครูทั้งวิชาเอก ทั้งด้านการสอน ออฟไลน์หรือออนไลน์ เอามาใส่ให้หมด
ส่วนที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพหรือวิชาเอก ถ้านำผลงานที่เราไปส่งเด็กเข้าประกวด หรือผลงานที่เราไปแข่งรายการต่างๆ แล้วได้รางวัลมาใส่จะดีมาก ถ้าไม่มีเอาผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยในชั้นเรียน มาใส่
ส่วนที่ 3 การเข้าถึงชุมชนและการมีจิตสาธารณะ ในส่วนให้เอากิจกรรมที่เราออกค่าย ไม่ว่าจะเป็นค่ายพัฒนาโรงเรียน ค่ายพัฒนาวัด ค่ายพัฒนาดอย ค่ายพัฒนาชุมชน ค่ายปลูกป่า หรือให้เน้นที่กิจกรรมที่มีการแสดงถึงการมีจิตสาธารณะ

ตัวอย่างแฟ้มสะสมงาน

แชร์ประสบการณ์ สอบสัมภาษณ์ ครูผู้ช่วย ภาค ค รอบทั่วไป โดยครูพัลลพ บุญปัญญา
แชร์ประสบการณ์ สอบสัมภาษณ์ ครูผู้ช่วย ภาค ค รอบทั่วไป โดยครูพัลลพ บุญปัญญา
แชร์ประสบการณ์ สอบสัมภาษณ์ ครูผู้ช่วย ภาค ค รอบทั่วไป โดยครูพัลลพ บุญปัญญา 3

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

การนำเสนอความสามารถด้านการสอน (ต้องมี รูปเล่มแผนการจัดการเรียนรู้)

รูปเล่มแผนการจัดการเรียนรู้ มี 2 ส่วนหลัก ๆ คือ
1 ส่วนหน้าแผน เป็นตัวเกริ่นนำว่าเรื่องที่เราจะสอน เราดึงมาจากส่วนไหนของหลักสูตร
1.1 หลักสูตรแกนกลางของวิชา ชั้น มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ของเรื่องที่เราจะสอน
1.2 นำหลักสูตรแกนกลาง จากข้อ 1.1 มาทำการวิเคราะห์หลักสูตร ทำเป็นตราราง
1.3 คำอธิบายรายวิชา ควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วน
1.4 โครงสร้างรายวิชาทำเป็นตาราง มีชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา น้ำหนักคะแนน

2 ส่วนตัวแผนการจัดการเรียนรู้ ในการจัดทำแผนการสอนนั้นให้เราเลือกรูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียน เน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียน ไม่ควรเอารูปแบบเน้นผู้สอนเป็นหลักและนักเรียนไม่มีส่วนร่วม ส่วนประกอบของแผนก็จะมี
2.1 ส่วนหัวแผน
2.2 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
2.3 สาระสำคัญ
2.4 จุดประสงค์การเรียนรู้ (ต้องมี K P A ให้ครบ)
2.5 สาระการเรียนรู้
2.6 ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs)
2.7 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.9 กระบวนการจัดการเรียนรู้ (ในขั้นนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เยอะแยะมากมาย ให้เลือกรูปแบบที่เข้ากับเรื่องที่เราจะสอน มีการถาม-ตอบ กระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิด)
2.10 ภาระงาน/ชิ้นงาน
2.11 สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ (สื่อที่ใช้ผมจะมีสื่อประเภทออนไลน์ และออฟไลน์ อย่างละ 1 ชิ้น ถ้าสื่อของเราเป็นนวัตกรรมด้วยจะดีมาก)
2.12 วัสดุอุปกรณ์
2.13 การวัดผลและประเมินผล (เครื่องมือที่ใช้วัดประเมินผลจะต้องมีให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้)

สำคัญมาก พอทำแฟ้มสะสมงาน และแผนการจัดกาเรียนรู้ เสร็จต้องซ้อมนำเสนอ และซ้อมสอนให้ดี ๆ ทบทวนหลักการ ทฤษฎีการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และทฤษฎีจิตวิทยาด้วยจะดีมาก

ในวันสอบสัมภาษณ์ ควรแต่งกายให้เรียบร้อยและเป็นทางการ เน้นที่การมีกิริยามารยาทดี ทำความเคารพ อ่อนน้อมถ้อมต้น ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาฉะฉาน ตอบคำถามตามหลักและเหตุผลอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่เราเรียนมา ถ้ามีทฤษฎีรองรับด้วยจะดีมาก ห้าม dead air ถ้า dead air กรรมการทุกคนพร้อมใจกันจ้องมาที่เราทันที แล้วถามคำถามกดดันเราทันที ถ้ากรรมการถามคำถามที่เราไม่รู้ (อาจเกิดขึ้นได้) ก็ตอบไปว่าไม่ทราบ แล้วจะไปหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่กรรมการถาม
เวลาที่ใช้สัมภาษณ์ แต่ละคนจะมีเวลา 45 นาที แบ่งเป็นสัมภาษณ์ 20 นาที และสอบสอน 25 นาที (ดังนั้นการจะนำเสนอการสอนให้กรรมการดู เราต้องซ่อมจับเวลาจริงให้แม่น ห้ามให้เวลาเกิน 25 นาที)

คำถามของคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ และสอบสอนที่ผมเจอนะครับ

1 แนะนำตัว
2 ถามเรื่องประวัติส่วนตัว ครอบครัว การศึกษา
3 ถามว่าทำไมถึงอยากมาบรรจุที่นี้
4 มีความสามารถพิเศษอีกบ้างอะไร
5 จะมีวิธีพัฒนานักเรียนในวิชาที่สอนอย่างไร
6 เห็นด้วยกับการบังคับสอบ O-NET ทุกโรงเรียนหรือไม่
7 ถ้าเห็นด้วยจะมีวิธีการยกผลสัมฤทธิ์ O-NET ในวิชาที่สอนอย่างไร
8 ถ้าได้สอนในโรงเรียนที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไม่พร้อมจะทำอย่างไร
9 ในกรณีที่เรามีสื่อออนไลน์ แต่โรงเรียนไม่มีสัญญารอินเทอร์เน็ตจะทำอย่างไร
10 ถ้าให้นักเรียนทำงานกลุ่ม แต่มีคนหนึ่งทำงานมากที่สุดในกลุ่ม คนนั้นจะได้คะแนนเยอะกว่าเพื่อหรือไม่
11 มีคนที่เป็นแรงบัดดาลใจที่ทำให้เราอยากเป็นครูไหม
12 ถ้ามีนักเรียนมาชอบ หรือมาจีบจะทำอย่างไร และถ้านักเรียนตื้อไม่ยอมลดละจะทำอย่างไร
13 มีวิธีแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อย่าไร

สิ่งที่เจออีก 1 อย่างคือ กรรมการจะแกล้งทำเป็นเอกสารตกหลาย ๆ ครั้ง ขณะที่เราโดนสัมภาษณ์ เราก็ควรเก็บเอกสารขึ้นให้เขาทุกครั้ง เขาจะใช้สังเกตความมีน้ำใจของเรา
ผมก็หวังว่าประการบอกเล่าประสบการณ์ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ทุกคนนะครับ
Credit template จากเพจ ปกออกแบบ ครูเต๋า https://www.facebook.com/Krutao.09.2018/

เครดิตแชร์ประสบการณ์ สอบสัมภาษณ์ ครูผู้ช่วย ภาค ค รอบทั่วไป โดยครูพัลลพ บุญปัญญา เพจ : Punlop Boonpanya

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่