ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านการแข่งขัน ๓ กิจกรรม โดยสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครตั้งแต่วันที่๒๒ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านการแข่งขัน ๓ กิจกรรม โดยสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครตั้งแต่วันที่๒๒ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านการแข่งขัน ๓ กิจกรรม โดยสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครตั้งแต่วันที่๒๒ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

การแข่งขันโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นสำคัญ มุ่งปลูกฝังการพัฒนาทักษะชีวิตให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามหลักการ 4 Cs ได้แก่ ๑) ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication) ๒) ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking) ๓) ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และ ๔) ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) จนนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัดเชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันโครงการฯ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่๒๒ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดการแข่งชันโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ๓ กิจกรรม ดังนี้

๑. การแข่งขัน Safety School Challenge สำหรับระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ชิงเงินรางวัล 300,000 บาท

การแข่งขัน Safety School Challenge สำหรับระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ชิงเงินรางวัล 300,000 บาท
การแข่งขัน Safety School Challenge สำหรับระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ชิงเงินรางวัล 300,000 บาท

ลงทะเบียนสมัครแข่งขัน
ตั้งแต่วันที่ 22-31 สิงหาคม 2565

ลงทะเบียนแข่งขัน https://bit.ly/3PDhqPN

๒. การประกวดมิวสิกวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ความปลอดภัย ร่วมส่งผลงานประกวด ‘คลิป หรือ หนังสั้น’ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

โพสคลิปได้ตั้งแต่ 1-21 กันยายน 2565

ส่งผลงานภายใน 21 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. **

การประกวดมิวสิกวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ความปลอดภัย  ร่วมส่งผลงานประกวด 'คลิป หรือ หนังสั้น' ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท
การประกวดมิวสิกวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ความปลอดภัย ร่วมส่งผลงานประกวด ‘คลิป หรือ หนังสั้น’ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

ส่งผลงานได้ที่ https://bit.ly/3QHkQCA

๓. การประกวดหนังสั้นสื่อสร้างสรรค์ด้านความปลอดภัย ร่วมส่งผลงานประกวด ‘Music Video’ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

โพสคลิปได้ตั้งแต่ 1-21 กันยายน 2565

ส่งผลงานภายใน 21 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.

การประกวดหนังสั้นสื่อสร้างสรรค์ด้านความปลอดภัย ร่วมส่งผลงานประกวด 'Music Video' ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท
การประกวดหนังสั้นสื่อสร้างสรรค์ด้านความปลอดภัย ร่วมส่งผลงานประกวด ‘Music Video’ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

ส่งผลงานได้ที่ https://bit.ly/3pI8spK

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : MOE Safety Center ศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่