ขอเชิญนักเรียนชั้น ม.ปลาย ร่วมแข่งขันเรียงความ ในงาน ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๔ ส่งผลงานวันนี้ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญนักเรียนชั้น ม.ปลาย ร่วมแข่งขันเรียงความ ในงาน ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๔ ส่งผลงานวันนี้ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ขอเชิญนักเรียนชั้น ม.ปลาย ร่วมแข่งขันเรียงความ ในงาน ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๔ ส่งผลงานวันนี้ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

เชิญชวนผู้สนใจสมัคร แข่งขันความรู้ ความสามารถ และทักษะทางภาษาไทย เข้าร่วมการแข่งขันในงาน ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๔ “เฉลิมพจน์บทประพันธ์ สรรศิลป์เสนาะศาสตร์ วัจนชาติมรดกไทย”  การแข่งขันเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาปลาย ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

เปิดรับผลงานแล้ว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

การแข่งขันเรียงความโครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๔ “เฉลิมพจน์บทประพันธ์ สรรศิลป์เสนาะศาสตร์ วัจนชาติมรดกไทย” วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญนักเรียนชั้น ม.ปลาย ร่วมแข่งขันเรียงความ ในงาน ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๔ ส่งผลงานวันนี้ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญนักเรียนชั้น ม.ปลาย ร่วมแข่งขันเรียงความ ในงาน ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๔ ส่งผลงานวันนี้ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าแข่งขัน ได้แก่ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสามารถส่งผลงานเข้าแข่งขันได้คนละ ๑ ผลงานเท่านั้น ทั้งนี้ให้ผู้เข้าแข่งขันระบุข้อมูลจริงให้ครบถ้วนลงในใบสมัคร

หมายเหตุ : แต่ละโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้มากกว่า ๑ คน

๒. ประเภท

ประเภทเดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

๓. รายละเอียดและวิธีดำเนินงาน

๓.๑ ให้นักเรียนเขียนเรียงความภายใต้แนวความคิด “มรดกแผ่นดิน สืบศิลป์วัฒนธรรม”

๓.๒ เขียนเรียงความโดยใช้ปากกาสีน้ำเงิน ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามข้อ โดยมีความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4

๓.๓ หลักฐานที่ใช้ในการส่งผลงาน

๓.๓.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๓.๒ ใบสมัครการแข่งขันเรียงความ จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๓.๓ ผลงานเรียงความที่ส่งเข้าแข่งขัน จำนวน ๑ ชุด

๔. เกณฑ์การตัดสิน

รูปแบบการให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๔.๑ การตั้งชื่อสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง (๕ คะแนน)

๔.๒ เนื้อเรื่อง (๕๐ คะแนน)

– การลำดับข้อความและเนื้อหาสอดคล้องกันตลอดเรื่อง

– ความเป็นเอกภาพของแนวคิด

– การแสดงเหตุและผล มีความสมเหตุสมผล

– การยกตัวอย่าง การอ้างอิงประกอบ การใช้สำนวนโวหารสุภาษิต คำคม ตัวเลข สถิติ บุคคล ฯลฯ มีความเหมาะสม

– ความน่าสนใจของเนื้อเรื่อง

๔.๓ เขียนถูกต้องตามรูปแบบการเขียนเรียงความ (๕ คะแนน)

– ส่วนนำ

– เนื้อเรื่อง

– สรุป

๔.๔ การใช้ภาษา (๑๐ คะแนน)

– การสะกดคำและการใช้เครื่องหมายวรรคตอนถูกต้อง

– ใช้สำนวนถ้อยคำที่สื่อความได้ชัดเจน

๔.๕ ความคิดสร้างสรรค์ (๓๐ คะแนน)

– มีมุมมอง และประเด็นใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์งานเขียน

– มีความงดงามทางวรรณศิลป์ และการสรรคำในการสร้างสรรค์งานเขียน

– เนื้อหามุ่งให้ผู้อ่านมีจิตสำนึกที่ดี

๕. การตัดสินของกรรมการ

๕.๑ ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าแข่งขันต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรียงความในโครงการครูไทยรักษ์ภาษาติดต่อกัน ๓ ปี

๕.๒ ต้องเป็นผลงานที่เขียนขึ้นเอง ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าลอกเลียนแบบ จะถูกตัดสิทธิออกจากการแข่งขันทันที

๕.๓ ต้องระบุ ชื่อ – นามสกุล ผู้เข้าแข่งขันลงในผลงานทุกหน้า

๕.๔ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๕.๕ ประกาศผลการตัดสินในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ผ่านทางเพจ Facebook ครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๔ สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเรียงความ อันดับ ๑ จะได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ซึ่งสามารถมารับได้ ณ หอประชุมสุนันทนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ในส่วนของรางวัลอันดับที่ ๒-๕ จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-Mail ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร

๕.๖ ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกองการแข่งขันครูไทยรักษ์ภาษา ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อจัดพิมพ์ในวารสารงานครูไทยรักษ์ภาษา

๖. การสมัคร

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเรียงความ ผู้ข้าแข่งขันจะต้องกรอกรายละเอียดการสมัครใน

Google Form ผ่าน Link : https://forms.gle/k3K6dLzUiFjdJZab6 หรือ QR Code

ขอเชิญนักเรียนชั้น ม.ปลาย ร่วมแข่งขันเรียงความ ในงาน ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๔ ส่งผลงานวันนี้ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 5

๗. การส่งผลงาน

การส่งผลงานและรายชื่อผู้เข้าแข่งขันสารมารถส่งได้ ๒ ช่องทาง คือ

๗.๑ Google Form (Form เดียวกันกับใบสมัคร) โดยแสกนส่งเป็นฟล์ PDF ระบุชื่อไฟล์เอกสารและชื่อเรื่อง (subject) ประกอบไปด้วย ผลงานการแข่งขันและใบสมัครผู้เข้าแข่งขัน โดยตั้งชื่อไฟล์ ดังนี้ เรียงความ ชื่อผู้เข้าแข่งขัน เช่น เรียงความ สมศักดิ์

๗.๒ ไปรษณีย์ โดยหากส่งทางไปรษณีย์จะต้องมีครูหรือผู้บริหารลงนามรับรอง และผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชื่อผู้เข้าแข่งขัน เพื่อความสะดวกในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร โดยส่งผลงานทางไปรษณีย์เขียนมุมบนขวาหน้าซองว่า “ผลงานเรียงความโครงกรครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๔” ส่งมาตามที่อยู่นี้

ขอเชิญนักเรียนชั้น ม.ปลาย ร่วมแข่งขันเรียงความ ในงาน ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๔ ส่งผลงานวันนี้ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 6
ขอเชิญนักเรียนชั้น ม.ปลาย ร่วมแข่งขันเรียงความ ในงาน ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๔ ส่งผลงานวันนี้ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันและสมัคร ได้จากลิงก์
https://drive.google.com/…/1C94IqLZa2e2WfG1I6J6…/view… หรือ QR code ในโปสเตอร์ด้านล่างนี้

ขอบคุณที่มา : ครูไทยรักษ์ภาษา

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญร่วมการแข่งขันคัดลายมือ ในงาน ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๔ สมัครวันนี้-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ชิงโล่รางวัลจาก รมว.วัฒนธรรม
บทความถัดไปแนวทางการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่