เรียนฟรี มีเกียรติบัตร เรียนออนไลน์ผ่าน CEA Academy รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เรียนฟรี มีเกียรติบัตร เรียนออนไลน์ผ่าน CEA Academy รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เรียนฟรี มีเกียรติบัตร เรียนออนไลน์ผ่าน CEA Academy มากกว่า 60 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เมื่อโลกในอนาคตเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้จังหวะการก้าวไปข้างหน้าต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ แนวทางหนึ่งในการรับมือที่ภาครัฐและเอกชนต่างเห็นตรงกัน คือ การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ทั้งการเพิ่มพูนความรู้ในด้านวิทยาการ การทำความเข้าใจกับความเป็นไปที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และการเติมทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพและธุรกิจ

ซึ่งในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางด้านดิจิทัลได้เอื้อให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นสามารถกระจายไปสู่กลุ่มคนต่าง ๆ ได้มากขึ้นโดยไม่ติดข้อจำกัดด้านสถานที่ เวลาและค่าใช้จ่ายสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมบุคลากรของประเทศไทยสำหรับอนาคต จึงได้จัดทำโครงการ “CEA OnlineAcademy” ให้เป็นคลังแห่งการเรียนรู้ทางออนไลน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา นักสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการ ที่ต้องการเสริมความรู้และเพิ่มทักษะบนฐานของความคิดสร้างสรรค์

เพื่อการยกระดับวิชาชีพและการพัฒนาธุรกิจที่สำคัญสำหรับโลกยุคใหม่ ซึ่งการพัฒนาทักษะเดิมให้ทันกับยุคสมัย (Upskill) และการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น(Reskill จะเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้บุคลากรของประเทศไทยสามารถ รับมือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ 4.0

เรียนฟรี มีเกียรติบัตร เรียนออนไลน์ผ่าน CEA Academy มากกว่า 60 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เรียนฟรี มีเกียรติบัตร เรียนออนไลน์ผ่าน CEA Academy มากกว่า 60 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

CEA Online Academy สอนอะไร เหมาะกับใคร

CEA Online Academy ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง CEA กับกลุ่มนักสร้างสรรค์และสื่อมวลชนผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาต่าง ๆ ได้จัดทำเนื้อหาสำหรับ 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ

  1. เตรียมความพร้อม : สำหรับนักเรียนและนักศึกษา
  2. เติมทักษะสร้างสรรค์ : สำหรับนักสร้างสรรค์ในสาขาต่าง ๆ
  3. ต่อเสริมธุรกิจ : สำหรับผู้ประกอบการ

เตรียมความพร้อม : หลักสูตรเสริมความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่จำเป็นสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในการก้าวสู่ชีวิตการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ ฟรีแลนซ์ หรือเจ้าของกิจการ โดยมีรายวิชาออนไลน์ ดังนี้

Design Thinking 101 : พื้นฐานกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะในการกำหนดปัญหาหรือโจทย์ การวิเคราะห์ กรทดสอบไอเดีย และการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดย CEA ร่วมกับContextual

Creative Career 2020 : The Future of Jobs ทักษะที่ตลาดงานทั่วโลกต้องการ พื้นฐานการทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากสตูดิโอ/นักสร้างสรรค์ ที่มาถ่ายทอดวิธีการทำงานและกรณีศึกษา เพื่อการเรียนรู้และเลือกเส้นทางการทำงาน โดย 10 บริษัทตัวแทนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น Punch Up, Trimode Design, Rereef และ Infographic Thailand

เดิมทักษะสร้างสรรค์ : หลักสูตรเพื่อการเสริมทักษะสำหรับนักสร้างสรรค์ในสาขาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาผลงานและการเติบโตทางธุรกิจ โดยมีรายวิชาออนไลน์ ดังนี้

woodwork : เคล็ดลับในการสร้างสรรค์งานไม้เพื่อเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพ ตั้งแต่การเลือกไม้ ไปจนถึงเทคนิคออกแบบที่ตอบโจทย์ด้านการผลิตและความสวยงาม โดย บ้านและสวน

Video Content Crea tor : เมื่อกระแสคอนเทนต์วิดีโอไหลท่วมโลกออนไลน์ เราจึงต้องเรียนรู้การทำคอนเทนต์วิดีโอที่ดึงดูดให้คนสนใจเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกและเข้าใจง่าย โดย The MATTER

My First Creative Podcast : เรียนรู้วิธีการทำเนื้อหาและเล่าเรื่องราวผ่านช่องทางPodcast ที่นำมาปรับใช้ในการสร้างอาชีพและส่งเสริมธุรกิจได้ โดย THE STANDARD

Everyday Architecture : การทำงานจากบ้านในยุคโควิด-19 ทำให้สถาปัตยกรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เรียนรู้แนวคิดการออกแบบบ้าน ที่ทำงาน สถานที่นันทนาการ และพื้นที่สาธารณะที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป โดย art4d

ก่อ ร่าง สร้าง แบรนด์ดีไซน์ : แนวทางการสร้างแบรนด์ให้ติดตลาด สำหรับนักออกแบบในการขายผลิตภัณฑ์และงานบริการออกแบบ โดย happening

ต่อเสริมธุรกิจ : หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการในการปรับตัวรับสถาการณ์ และการต่อยอดไอเดียสู่ธุรกิจโดยมีรายวิชาออนไลน์ ดังนี้

Digital Transformation for Business : เรื่องต้องรู้สำหรับการขายของยุคหลังโควิด-19 ตั้งแต่การขยายช่องทางการขาย จากหน้าร้านสู่ตลาดออนไลน์ การจัดการข้อมูล Data Visualization ไปจนถึงทักษะปิดการขาย โดยกลุ่มนักสร้างสรรค์อิสระ COVID AND FRIENDS

SURVIVAL คิด : กรณีศึกษาของธุรกิจในการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดย a day

Story Telling for New Business : เรียนรู้วิธีการบอกเล่าเรื่องราวหลังยุคโควิด-19 ที่คนทำธุรกิจและผู้สร้างคอนเทนต์จำเป็นต้องรู้ โดย THE STANDARD

Innovative Tools for Food Biz : เรียนรู้วิธีใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและจัดการธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดย BrandThink

Marketing 4.0 : คิดอย่างไรให้รอดภายใต้สถานการณ์วิกฤต เรียนรู้กลยุทธ์และหลักสูตรการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการขายและปรับตัวรับธุรกิจยุคใหม่ โดย BrandAge

Sharing Economy : กรณีศึกษาโมเดลธุรกิจใหม่ ๆทั่วโลก ซึ่งสามารถนำไอเดียไปประยุกต์ใช้ได้ในวันที่โลกธุรกิจเกิดความไม่แน่นอนหลังโควิด-19 โดย BrandAge

การสร้างแบรนด์ : จากศูนย์ สู่ยอดขายที่เพิ่มพูน เรียนรู้วิธีการสร้างแบรนด์ ตั้งแต่ออกตัวไปจนถึงเส้นชัย ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ โดย CEA และเหล่าพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญ
อาทิ Baramizi, Brand Astro, Fif Design Studio, Content Shifu และอีกมากมายFinancial Literacy for Entrepreneur : เรียนรู้การเงินในแบบเข้าใจง่ย ลดต้นทุนและ
สร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการมือใหม่ ไปจนถึงการบริหารเงินช่วงวิกฤต โดย มติชน

Cyber Security and Legal : เสริมทักษะด้านดิจิทัลและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกกฎหมาย พร้อมลดความเสี่ยงภัยไชเบอร์ โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจติจิทัล (DEPA)

Change SMEs ซีซั่น 3 : เปลี่ยนแล้วรอด พบกับวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มีความเฉพาะตัวของ ธุรกิจซึ่งจะช่วยเสริมสร้างแนวคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ ให้สามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่บีบคั้นให้คุณต้อง “เปลี่ยน” โดย CEA

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เรียนฟรี มีเกียรติบัตร เรียนออนไลน์ผ่าน CEA Academy มากกว่า 60 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เรียนฟรี มีเกียรติบัตร เรียนออนไลน์ผ่าน CEA Academy รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เรียนฟรี มีเกียรติบัตร เรียนออนไลน์ผ่าน CEA Academy มากกว่า 60 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เรียนฟรี มีเกียรติบัตร เรียนออนไลน์ผ่าน CEA Academy มากกว่า 60 หลักสูตร รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ที่มา :: Creative Economy Agency (cea.or.th)

บทความก่อนหน้านี้คุรุสภาประกาศ กลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และชั้นสูง พ.ศ. 2566
บทความถัดไปมาแล้ว!! เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่