เรียนฟรี มีเกียรติบัตร !! อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ผ่านแบบทดสอบ ร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตร
เรียนฟรี มีเกียรติบัตร !! อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ผ่านแบบทดสอบ ร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตร

เรียนฟรี มีเกียรติบัตร !! อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ผ่านแบบทดสอบ ร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตร เรียนฟรี มีเกียรติบัตร !! ร่วมเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) ร้อยละ 70 ขึ้นไปและเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับCertificate of Completionได้

เรียนฟรี มีเกียรติบัตร !! อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ผ่านแบบทดสอบ ร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตร
เรียนฟรี มีเกียรติบัตร !! อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ผ่านแบบทดสอบ ร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตร

อพม. คือ อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในชุมชนอยู่แล้ว และสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อท้องถิ่นของตนเอง

คุณสมบัติ
– ยุว อพม. อายุต่ำกว่า 18 ปี 
– อพม. อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
– สัญชาติไทย อ่านออกเขียนได้
– มีชื่อในทะเบียนบ้านและอาศัยในจังหวัดที่เป็นอพม.ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
– ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

บทบาทหน้าที่ อพม.
1. นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชน และผู้ได้รับผลกระทบเพื่อนำไปสู่การเฝ้าระวังหรือป้องกันและแก้ไขปัญหา (ชี้เป้า เฝ้าระวัง)
2. ประสานการดำเนินงานกับเครือข่ายทุกระดับ ทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา การป้องกันแก้ไขปัญหา และการฟื้นฟูผู้ประสบภัยธรรมชาติ (เชื่อมกลุ่มเดิม-สร้างเสริมกลุ่มใหม่)
3. ผลักดันหรือกระตุ้นให้ชุมชนร่วมกันจัดทำแผนชุมชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน (ร่วมใจทำแผนชุมชน)

ความสำคัญของหลักสูตร 
    อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม.คือ “บุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วยความสมัครใจ” และเป็นกลไกในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนเปรียบเสมือน “ม้าเร็ว” ที่เข้าถึงคนเข้าถึงจุดเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะเข้ามาให้การช่วยเหลือดังนั้นผู้ที่จะเป็น อพม. ต้องมีความรู้พื้นฐานและทักษะความสามารถเฉพาะด้านเพื่อที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
    1. เพื่อใช้เป็นหลักสูตรแกนกลางและสร้างมาตรฐานในการฝึกอบรมอพม.
    2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจรู้พื้นฐานงานอาสาสมัครและงานพัฒนาสังคม
    3. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการของพื้นที่

องค์ประกอบของหลักสูตร
    • บทเรียนหลักจำนวน 5 บทเรียน (ภาคบังคับ)
    • บทเรียนเสริมจำนวน 5 บทเรียน

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา
      มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) ท้ายบทเรียนหลักทั้ง5บทเรียนทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไปและเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับCertificate of Completionได้

สมัครและเรียนรู้ E-Learning หลักสูตรอบรม อพม.
ได้ที่ http://www.dsdw.go.th/sdhsv/

บทความก่อนหน้านี้วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ หัวข้อ “พระกนิษฐาธิราชเจ้า” ชิงเงินรางวัลกว่า 23,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
บทความถัดไปดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่