เรียนฟรี มีเกียรติบัตร ห้ามพลาด 15 หลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี โดย Thai MOOC ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. และ มสธ.
เรียนฟรี มีเกียรติบัตร ห้ามพลาด 15 หลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี โดย Thai MOOC ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. และ มสธ.

เรียนฟรี มีเกียรติบัตร ห้ามพลาด 15 หลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี โดย Thai MOOC ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. และ มสธ. เรียนฟรี 15 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563

เรียนฟรี มีเกียรติบัตร ห้ามพลาด 15 หลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี โดย Thai MOOC ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. และ มสธ.
เรียนฟรี มีเกียรติบัตร ห้ามพลาด 15 หลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี โดย Thai MOOC ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. และ มสธ. 17

หลักสูตร การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

เรียนฟรี มีเกียรติบัตร ห้ามพลาด 15 หลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี โดย Thai MOOC ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. และ มสธ. 18

การคิดแบบสร้างสรรค์ การคิดแบบแก้ปัญหา ความหมายและความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กระบวนการคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์การใช้การคิด เชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม โดยเรียนรู้ทฤษฎี แนวคิดและตัวอย่างการพัฒนาผลงานนวัตกรรม การจดทรัพย์สินทางปัญญาและแนวทาง การพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

เข้าเรียนคลิกที่นี่

หลักสูตร การสื่อสารและการประสานงาน

เรียนฟรี มีเกียรติบัตร ห้ามพลาด 15 หลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี โดย Thai MOOC ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. และ มสธ. 19

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสารตลอดจนการประสานความร่วมมือ บทบาทและความสำคัญของการสื่อสารเพื่อการประสานความร่วมมือใน การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงานในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผู้ส่งสารและ ผู้รับสาร

เข้าเรียนคลิกที่นี่

หลักสูตร การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ

เรียนฟรี มีเกียรติบัตร ห้ามพลาด 15 หลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี โดย Thai MOOC ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. และ มสธ. 20

การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพนั้น เป็นการศึกษาบทบาทหน้าที่ของภาวะผู้นำในบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อเข้าใจวิสัยทัศน์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ของผู้นำในการนำพาองค์การไปสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนศึกษากระบวนการและปัจจัยสนับสนุนต่างๆที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ เช่น การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เครือข่ายทางสังคม และ การจัดการความรู้ในองค์กร นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาวิธีการบริหารนวัตกรรมในองค์การเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์การต่อไป

เข้าเรียนคลิกที่นี่

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่

เรียนฟรี มีเกียรติบัตร ห้ามพลาด 15 หลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี โดย Thai MOOC ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. และ มสธ. 21

ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ จะศึกษาถึงบทบาท หน้าที่ และคุณลักษณะของผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคมการพัฒนาภาวะผู้นำ การนำตนเอง การกำหนดเป้าหมาย บุคลิกภาพของการเป็นผู้นำการนำทีมและการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจ การสอนงาน(Coaching) การมีทักษะสื่อสาร การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการบริหารความขัดแย้ง เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริงในยุคดิจิทัล

เข้าเรียนคลิกที่นี่

หลักสูตร การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล

เรียนฟรี มีเกียรติบัตร ห้ามพลาด 15 หลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี โดย Thai MOOC ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. และ มสธ. 22

การศึกษารูปแบบการดำเนินภารกิจ (business operation model) ของภาครัฐ แนวคิดและหลักการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมเป้าหมายองค์กรเป้าประสงค์มาสู่กลยุทธ์องค์กรการพัฒนากลยุทธ์ด้านบริการของภาครัฐและการสื่อสารนำใช้กลยุทธ์องค์กรสู่การปฏิบัติ แนวคิดและหลักการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและกระบวนการทำงานขององค์กร และเทคนิคการลดขั้นตอนในกระบวนการทำงาน

เข้าเรียนคลิกที่นี่

หลักสูตร การออกแบบองค์กรดิจิทัล

เรียนฟรี มีเกียรติบัตร ห้ามพลาด 15 หลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี โดย Thai MOOC ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. และ มสธ. 23

การศึกษาถึงผลกระทบจากอิทธิพลของเทคโนโลยีกับการปรับตัวขององค์กรในลักษณะต่าง ๆรวมไปถึงการอธิบายถึงรูปแบบในการปรับตัวขององค์กรให้เข้ากับยุคดิจิทัลสู่ความเข้าใจในความหมายที่แท้จริงขององค์กรดิจิทัล ประเภท บทบาท และกิจกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง หลักการและวิธีการออกแบบองค์กรดิจิทัลและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาองค์กรดิจิทัล

เข้าเรียนคลิกที่นี่

 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล

เรียนฟรี มีเกียรติบัตร ห้ามพลาด 15 หลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี โดย Thai MOOC ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. และ มสธ. 24

การศึกษาแนวคิดการพัฒนาแผนงานเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Strategic Roadmap) การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนผลักดันหรืออุปสรรคในการเดินทางสู่เป้าหมายองค์กรการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกื้อหนุน การจัดการความเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรมองค์กรและหลักการสื่อสารองค์กรเพื่อความสำเร็จตามแผนงาน และการจัดการสถาปัตยกรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

เข้าเรียนคลิกที่นี่

หลักสูตร Google Tools เพื่อการพัฒนางาน

เรียนฟรี มีเกียรติบัตร ห้ามพลาด 15 หลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี โดย Thai MOOC ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. และ มสธ. 25

ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นอีกหนึ่งความจำเป็นเร่งด่วนที่ควรส่งเสริมให้กับบุคลากรหน่วยงานของรัฐเพื่อการทำงานและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ GoogleTools เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน ผู้ใช้งานสามารถนำไปประยุกต์เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานได้และสามารถบริหารจัดการการทำงานร่วมกันผ่านอุปกรณ์พกพาได้หลากหลายซึ่งสามารถเข้าถึงได้ ทุกที่ ทุกเวลา หลักสูตรนี้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายใต้เครื่องมืออำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้อหาประกอบไปด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Google tools เพื่อการพัฒนางาน,Google Tools เพื่อการติดต่อสื่อสารอย่างมืออาชีพ,Google Tools เพื่อการแบ่งปันพื้นที่การทำงานและทำงานร่วมกัน,Google Tools เพื่อการสร้างแบบสำรวจและแบบสอบถามออนไลน์, Google Tools เพื่อการค้นหาข้อมูล สารสนเทศ และทรัพยากรเพื่อการทำงาน,Google Tools เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานและหน่วยงานบนเว็บไซต์อย่างง่ายโดยผู้เรียนในหลักสูตรนี้จะสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการทำงานและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

เข้าเรียนคลิกที่นี่

 หลักสูตร การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา

เรียนฟรี มีเกียรติบัตร ห้ามพลาด 15 หลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี โดย Thai MOOC ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. และ มสธ. 26

ความหมาย ความสำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา กระบวนการคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา ลักษณะของผู้ที่มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหาการพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหาในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

เข้าเรียนที่นี่

หลักสูตร  วินัยและจรรยาข้าราชการ

เรียนฟรี มีเกียรติบัตร ห้ามพลาด 15 หลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี โดย Thai MOOC ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. และ มสธ. 27

วินัยข้าราชการพลเรือน คือแบบแผนความประพฤติ ที่กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนควบคุมตนเอง และควบคุมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติดี ละเว้นการประพฤติปฏิบัติในทางไม่ชอบ ไม่ควร ความสำคัญ วินัยข้าราชการพลเรือน เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ วินัยจึงมีความสำคัญต่อราชการเป็นส่วนรวมและต่อตัวข้าราชการ จุดมุ่งหมาย เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เพื่อความเจริญ ความสงบเรียบร้อยของราชการ เพื่อให้ราชการดำเนินไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ ข้อกำหนดวินัย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย ได้บัญญัติข้อกำหนดวินัยให้ข้าราชการพลเรือนยึดถือเป็นแบบแผนในการควบคุมความประพฤติ

เข้าเรียนที่นี่


หลักสูตร การสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ

เรียนฟรี มีเกียรติบัตร ห้ามพลาด 15 หลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี โดย Thai MOOC ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. และ มสธ. 28

ศึกษาแนวคิดและแนวทางการสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ องค์ประกอบของการสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างพันธมิตร และการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ รวมทั้งเกิดกระบวนการเรียนรู้จากพันธมิตรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐ

เข้าเรียนที่นี่

หลักสูตร ระบบราชการไทย

เรียนฟรี มีเกียรติบัตร ห้ามพลาด 15 หลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี โดย Thai MOOC ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. และ มสธ. 29

เป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของระบบราชการไทย ประกอบด้วย การจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินและระบบราชการ ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น หลักการและกระบวนการบริหารราชการ ประเภทของข้าราชการและบุคลากรในระบบราชการ และทิศทางการปฏิรูปและพัฒนาระบบการบริหารราชการ

เข้าเรียนที่นี่

หลักสูตร การเป็นข้าราชการ

เรียนฟรี มีเกียรติบัตร ห้ามพลาด 15 หลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี โดย Thai MOOC ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. และ มสธ. 30

การเป็นข้าราชการมีรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้มารับราชการใหม่ต้องทำความเข้าใจ และเรียนรู้ถึงหน้าที่ บทบาท สถานภาพ สิทธิประโยชน์ การปฏิบัติตน เพื่อเป็นข้าราชการที่สมบูรณ์ตั้งแต่วันแรก จนถึงวันเกษียณอายุราชการ

เข้าเรียนที่นี่


หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เรียนฟรี มีเกียรติบัตร ห้ามพลาด 15 หลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี โดย Thai MOOC ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. และ มสธ. 31

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 ข้อที่กำหนดตาม พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และตัวอย่างเครื่องมือตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

เข้าเรียนที่นี่

หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

เรียนฟรี มีเกียรติบัตร ห้ามพลาด 15 หลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี โดย Thai MOOC ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. และ มสธ. 32

ให้ข้าราชการได้เรียนรู้ศึกษา การทรงงานของพระมหากษัตริย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตน ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและชีวิตประจำวัน รวมถึงการนำเสนอประสบการณ์ในชีวิตการรับราชการเป็นการสร้างกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เข้าเรียนที่นี่

เรียนออนไลน์ที่ Thai MOOC (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

สมัครเรียนออนไลน์กับไทยมู้กได้ที่ ThaiMOOC.org

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่