ขอเชิญเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี หลักสูตร การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล จำนวน 3 ชั่วโมง โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ.
ขอเชิญเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี หลักสูตร การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล จำนวน 3 ชั่วโมง โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี หลักสูตร การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล จำนวน 3 ชั่วโมง โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ.

หลักสูตรใหม่ ปี 2565 หลักสูตร การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล โดย OCSC Learning Space สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 25/11/2564 ถึง 31/12/2565

ครูอาชีพดอทคอม เชิญชวนทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ไปกับบทเรียนออนไลน์ หลักสูตร การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน ก.พ. ผ่าน OCSC Learning Space

เป้าหมายการเรียนรู้

 1. เรียนรู้แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ด้านบริการของภาครัฐ และการสื่อสารสู่การนำไปปรับใช้ในกลยุทธ์องค์กรเพื่อการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. เรียนรู้เทคนิคการลดขั้นตอนในกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับองค์กรแบบดิจิทัล
 3. เรียนรู้แนวคิดในการดำเนินภารกิจของภาครัฐ

วิทยากร

 1. อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรรมจารี

ประเด็นการเรียนรู้

 1. แนวคิดในการดำเนินภารกิจของภาครัฐ
 2. หลักการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมายองค์กร เป้าประสงค์ มาสู่กลยุทธ์องค์กร
 3. แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ด้านบริการของภาครัฐ และการสื่อสารสู่การนำไปปรับใช้ในกลยุทธ์องค์กรเพื่อการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 4. หลักการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและกระบวนการทำงานขององค์กร
 5. เทคนิคการลดขั้นตอนในกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับองค์กรแบบดิจิทัล

วิธีการประเมินผล บทเรียนออนไลน์ ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60%

บทเรียนในรายวิชา

 • บทที่ 1.1 ความหมายและความเป็นมาในการดำเนินภารกิจของภาครัฐวิดีโอ, 7 นาที
 • บทที่ 1.2 รูปแบบและลักษณะการดำเนินภารกิจของภาครัฐวิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 1.3 แนวทางการพัฒนารูปแบบการดำเนินภารกิจของภาครัฐสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลวิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 1.4 ความสำคัญของการดำเนินภารกิจของภาครัฐในความเป็นรัฐบาลดิจิทัลวิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 1.5 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นมาใช้ในการดำเนินภารกิจของภาครัฐวิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 2.1 ความหมายและความสำคัญของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมายองค์กร เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์กรวิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 2.2 ความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมายองค์กร เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ขององค์กรวิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 2.3 วิธีการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมายองค์กร เป้าประสงค์ มาสู่กลยุทธ์องค์กรวิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 2.4 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมายองค์กร เป้าประสงค์ มาสู่กลยุทธ์องค์กรวิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 2.5 การนำผลลัพธ์จากการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมายองค์กร เป้าประสงค์ มาสู่กลยุทธ์องค์กรไปใช้วิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 3.1 ความหมายและความสำคัญของกลยุทธ์ด้านบริการของภาครัฐวิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ด้านการบริการของภาครัฐและด้านกลยุทธ์ด้านการบริการ ขององค์กรวิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 3.3 หลักการพัฒนากลยุทธ์ด้านบริการของภาครัฐสู่การนำไปปรับใช้ในกลยุทธ์ขององค์กรวิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 3.4 แนวทางการพัฒนาการสื่อสารและเชื่อมโยงบริการให้เหมาะสมกับการนำไปปรับใช้กับองค์กร เพื่อการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมวิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 3.5 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการพัฒนางานด้านบริการและการสื่อสารของภาครัฐและ องค์กรวิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 4.1 ความหมายและคำสำคัญของสถาปัตยกรรมองค์กรและกระบวนการทำงานวิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 4.2 ขั้นตอนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและกระบวนการทำงานขององค์กรวิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 4.3 แนวทางการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพวิดีโอ, 4 นาที
 • บทที่ 4.4 วิธีการวัดระดับความสามารถของกระบวนการทำงานวิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 4.5 แนวทางการประยุกต์การนำความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมกระบวนการทำงานสู่งาน ในโครงการตัวอย่างวิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 5.1 ความสำคัญของการพัฒนากระบวนการทำงานในแนวปฏิบัติวิดีโอ, 4 นาที
 • บทที่ 5.2 ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการทำงานในแนวทางปฏิบัติวิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 5.3 เทคนิคการลดขั้นตอนในกระบวนการทำงานวิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 5.4 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการลดขั้นตอนในกระบวนการทำงานวิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 5.5 เทคนิคการลดขั้นตอนในกระบวนการทำงานเข้ากับกรณีตัวอย่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี หลักสูตร การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล จำนวน 3 ชั่วโมง โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ.
ขอเชิญเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี หลักสูตร การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล จำนวน 3 ชั่วโมง โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ.

ลิงก์เข้าเรียนคลิกที่นี่

วิธีดาวน์โหลดเกียรติบัตร

คลิกที่ https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/me/certificate

วิธีดาวน์โหลดเกียรติบัตร
วิธีดาวน์โหลดเกียรติบัตร

หมายเหตุ
ไม่บังคับเรียนตามลำดับเนื้อหา

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่