อบรมออนไลน์ หลักสูตร การพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพม.ราชบุรี
อบรมออนไลน์ หลักสูตร การพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพม.ราชบุรี

อบรมออนไลน์ หลักสูตร การพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพม.ราชบุรี

แนวคิด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ มีเป้าหมายมุ่งให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งทางวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี โดยมีหลักการ ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อัน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน เงื่อนไขพื้นฐาน คุณธรรมนำความรู้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง อย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และ การดำเนินการทุกขั้นตอนการเสริมสร้างจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เนื้อหา

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวการอบรม

1. ศึกษาเอกสารประกอบการอบรม
2. ศึกษาเอกสารจากสื่อแหล่งการเรียนรู้

การวัดประเมินผล

1. วิธีการประเมิน

การทำแบบทดสอบ

2. เครื่องมือประเมิน

2.1 แบบทดสอบก่อนการอบรมการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs)

2.2 แบบทดสอบหลังการอบรมการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs)

3. เกณฑ์การประเมิน

ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ หลักสูตร การพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพม.ราชบุรี
อบรมออนไลน์ หลักสูตร การพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพม.ราชบุรี

เข้าอบรมออนไลน์

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้ด่วน! ชวนสมาชิก กบข. ลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์ 4 หลักสูตร (เดือน กันยายน 2564)
บทความถัดไปก.ค.ศ. ประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ว21/2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่