สสวท.เปิดลงทะเบียนอบรมออนไลน์ ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools) รุ่นที่ 3 รับรองหลักสูตร 8 ชั่วโมง

สสวท. ขอเชิญครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools)” รุ่นที่ 3 ทางเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/ 4 หลักสูตร (4 Level)

อบรมออนไลน์รุ่นที่ 3

  • หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๑ (AI for Schools Level 1)
  • หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๒ (AI for Schools Level 2)
  • หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๓ (AI for Schools Level 3)
  • หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๔ (AI for Schools Level 4)
สสวท.เปิดลงทะเบียนอบรมออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools)” รุ่นที่ 3 เปิดอบรมวันที่ 15 ต.ค. 2565
สสวท.เปิดลงทะเบียนอบรมออนไลน์ ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools) รุ่นที่ 3 รับรองหลักสูตร 8 ชั่วโมง

ตัวอย่างเกียรติบัตร

สสวท.เปิดลงทะเบียนอบรมออนไลน์ ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools) รุ่นที่ 3 รับรองหลักสูตร 8 ชั่วโมง เริ่มเปิดอบรมวันที่ 15 ต.ค. 2565
สสวท.เปิดลงทะเบียนอบรมออนไลน์ ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools) รุ่นที่ 3 รับรองหลักสูตร 8 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงเรียน

8 ชั่วโมง
ผ่านการรับรองหลักสูตรจาก ก.ค.ศ.แล้ว รหัสหลักสูตร 65033

เกณฑ์การผ่านการอบรม

เกณฑ์การผ่านมีคะแนนรวมอยู่ที่ 80% ขึ้นไป

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน และผู้สนใจทั่วไป

ภาระงาน

แบบฝึกหัดท้ายคลิปทุกหัวข้อและการสร้างชิ้นงานส่งในระบบ แบบฝึกหัดสามารถกดส่งคำตอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยระบบจะใช้คะแนนจากการส่งคำตอบครั้งล่าสุด

หลักสูตรที่เปิดอบรม

[รุ่นที่ 3]หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๓ (AI for Schools Level 3) เปิด 15 ธันวาคม 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 แนะนำหลักสูตรอบรมออนไลน์ ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน (AL For school)หลักสูตร 3 หลักการทำงานของการเรียนรู้ของเครื่อง ข้อมูลในการเรียนรู้แบบมีผู้สอน การจำแนกประเภทด้วยต้นไม้ตัดสินใจ การถดถอยเชิงเส้น ผลกระทบของข้อมูลต่อโมเดล

[รุ่นที่ 3]หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๔ (AI for Schools Level 4) เปิด 15 มกราคม 2566 – 15 เมษายน 2566 หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 4 มีเนื้อหาประกอบด้วย 8 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์หลักสูตร 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์ ประกอบด้วยเนื้อหา การออกแบบระบบแช็ตบอต และการออกแบบระบบหุ่นยนต์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทบทวนแนวคิดต้นไม้ตัดสินใจ ประกอบด้วยเนื้อหา แนวคิดต้นไม้ตัดสินใจ การแบ่งกลุ่ม มาตรวัด Gini การทำงานของอัลกอริทึม CART การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างต้นไม้ตัดสินใจ และการปรับแต่งต้นไม้ตัดสินใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างแช็ตบอต ประกอบด้วยเนื้อหา ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ด้วยการสนทนา การสื่อสารระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบองค์ประกอบและบุคลิกของแช็ตบอต การออกแบบบทสนทนา การสร้างแช็ตบอตด้วยอับดุล และการประยุกต์ใช้แช็ตบอตผ่าน LINE
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 KidBright AI Platform ประกอบด้วยเนื้อหา KidBright AI Platform, KidBright AI IDE กระบวนการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้ผ่าน KidBright AI
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสร้างแอปพลิเคชัน AI ด้วย MIT App Inventor ประกอบด้วยเนื้อหา การสร้างแอปพลิเคชันรู้จำภาพ การสร้างเกม และการเขียนแอปพลิเคชัน AI Assistant
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ผลกระทบต่องานและอาชีพ ประกอบด้วยเนื้อหา งานและลักษณะของอาชีพที่ได้รับผลกระทบจาก AI ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ ลักษณะของงานที่เปลี่ยนแปลงไป และแนวทางการพัฒนาตนเอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 AI กับจริยธรรม ประกอบด้วยเนื้อหา ความสำคัญและตัวอย่างของ AI ด้านจริยธรรม ประเด็นสำคัญด้านจริยธรรมกับ AI และเมื่อปัญญาประดิษฐ์เก่งกว่ามนุษย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • สอบถามข้อมูลระหว่างอบรมได้ที่เว็บบอร์ดของแต่ละหลักสูตร
  • สอบถามข้อมูลอื่น ๆ ได้ทางข้อความผ่านเพจสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. นี้

ขอบคุณที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (ipst.ac.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่