อบรมออนไลน์หลักสูตร นโยบายและจุดเน้นของ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร รับวุฒิบัตรทันที จากสพป.เชียงราย เขต 2
อบรมออนไลน์หลักสูตร นโยบายและจุดเน้นของ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร รับวุฒิบัตรทันที จากสพป.เชียงราย เขต 2

อบรมออนไลน์หลักสูตร นโยบายและจุดเน้นของ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร รับวุฒิบัตรทันที จากสพป.เชียงราย เขต 2

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตร นโยบายและจุดเน้นของ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568
ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตร จากสพป.เชียงราย เขต 2

อบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567

แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 ของสถานศึกษานี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน เชิงกลยุทธ์ การจัดตั้งงบประมาณ และการติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา และใช้เป็นกรอบทิศทางในการบริหารจัดการศึกษาและขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายมีความคล่องตัวในการบริหารงานภาครัฐ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านนวัตกรรมการทำงาน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ

อบรมออนไลน์หลักสูตร นโยบายและจุดเน้นของ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร รับวุฒิบัตรทันที จากสพป.เชียงราย เขต 2 3

หัวข้ออบรม

แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 ของสถานศึกษา

การคำนวณงบประมาณ สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2567

  เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับวุฒิบัตร

  1. ต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน(PRETEST)
  2. ต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียน(POSTTEST)และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70
  3. ต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจของระบบ

  ตัวอย่างเกียรติบัตร

  อบรมออนไลน์หลักสูตร นโยบายและจุดเน้นของ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร รับวุฒิบัตรทันที จากสพป.เชียงราย เขต 2 4

   ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาแนวทางและทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 70 % จะได้รับวุฒิบัตร

  • พัฒนาระบบโดย  สิบตำรวจโทเอกชัย จันทาพูน   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
  • ดูแลระบบโดย     นางสาวภัทรลภา สมศักดิ์          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (โทร.096-7613557)

  ทิ้งคำตอบไว้

  กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
  กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่