อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร สิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย รับเกียรติบัตรฟรี โดย มจร.ร่วมกับ Starfish Labz

ครูอาชีพเชิญชวนทุกท่าน อบรมฟรี คอร์ส สิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไร อบรมง่าย พร้อมรับเกียรติบัตรทันที

การเรียนรู้เรื่องสิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความหมายหลักการของระบบประชาธิปไตยเข้าใจถึงประเภทและรูปแบบของระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งสิทธิหน้าที่ของพลเมืองที่มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร สิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย รับเกียรติบัตรฟรี โดย มจร.ร่วมกับ Starfish Labz 3

รายละเอียดคอร์ส

การปฏิบัติตนของพลเมืองไทยที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย มีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา ปฏิบัติตนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ตนนับถือมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเสียสละ ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามประเพณี วัฒนธรรมใช้หลักการประชาธิปไตยในการดำรงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

Learning Outcomes

ระบอบประชาธิปไตย คืออะไร

ประเภทของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

หน้าที่ของพลเมืองไทย

พลเมืองดีต้องมีศีลธรรม

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร สิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย รับเกียรติบัตรฟรี โดย มจร.ร่วมกับ Starfish Labz 4

ขอบคุณที่มา :: https://www.starfishlabz.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่