อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรอบรมครูเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รับเกียรติบัตรฟรี จำนวน 20 ชั่วโมง โดย สพฐ.และ ป.ป.ส.
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรอบรมครูเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รับเกียรติบัตรฟรี จำนวน 20 ชั่วโมง โดย สพฐ.และ ป.ป.ส.

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรอบรมครูเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รับเกียรติบัตรฟรี จำนวน 20 ชั่วโมง โดย สพฐ.และ ป.ป.ส.


โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติด วิธีการสร้างภูมิคุ้มกัน ตลอดจนการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสามารถบริหารจัดการโรงเรียนให้ปลอดภัยสำหรับนักเรียน อบรม ต่อต้านยาเสพติด

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรอบรมครูเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รับเกียรติบัตรฟรี จำนวน 20 ชั่วโมง โดย สพฐ.และ ป.ป.ส.
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรอบรมครูเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รับเกียรติบัตรฟรี จำนวน 20 ชั่วโมง โดย สพฐ.และ ป.ป.ส.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำเว็บไซต์การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E – Training สำหรับครูเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติต มีทั้งหมด 5 บท และเมื่อครูทำการเรียนการสอนครบหลักสูตรที่กำหนด สามารถตาวน์โหลดวุฒิบัตรไต้ (e-Certificate)

ระบบการเรียนออนไลน์

 1. ผู้เข้าเรียน
  ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ
 2. ลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียนออนไลน์
  โดยการกรอกข้อมูลของผู้เรียน ได้แก่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัด และวิธีการติดต่อผู้เรียน
 3. โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหา 5 Module คือ

Module 1 กระบวนทัศน์ของการแก้ไขปัญหายาเสพติด
Module 2 รู้จักยาเสพติดและสารเสพติด
Module 3 การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียน
Module 4 การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและสารเสพติด
Module 5 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เสี่ยงหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสารเสพติด

 1. การทดสอบ
  ระบบจะทำการทดสอบความรู้ของผู้เรียน ทั้งก่อนเรียน (Pre-Test) และหลังเรียน (Post-Test) ในแต่ละ Module ว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนอยู่ในระดับใด
 2. การเรียนรู้
  ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาทีละ Module ทีละบทเรียน ในรูปแบบของคลิปวิดีโอ Power Point และเอกสาร ผู้เรียนสามารถเรียนซ้ำ หยุดเรียน หรือเรียนต่อเมื่อใดก็ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์

เมื่อผู้เรียนศึกษาในแต่ละบทแล้ว ให้กด ส่งข้อมูล / บันทึกข้อมูลเข้าเรียน” ในทุกบทเรียน เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าเรียน จนครบเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร จำนวน 20 ชั่วโมง

 1. การจบหลักสูตร
  ผู้เรียนจะต้องผ่านการทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post – Test) หลังจากการศึกษาแต่ละบทเรียน เกณฑ์ผ่านคะแนนรวมร้อยละ 80 ขึ้นไป และต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมจึงจะสามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรอบรมครูเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รับเกียรติบัตรฟรี จำนวน 20 ชั่วโมง โดย สพฐ.และ ป.ป.ส.
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรอบรมครูเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รับเกียรติบัตรฟรี จำนวน 20 ชั่วโมง โดย สพฐ.และ ป.ป.ส.

เมื่อเรียนจบรับเกียรติบัตรทันที

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรอบรมครูเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รับเกียรติบัตรฟรี จำนวน 20 ชั่วโมง โดย สพฐ.และ ป.ป.ส.
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรอบรมครูเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รับเกียรติบัตรฟรี จำนวน 20 ชั่วโมง โดย สพฐ.และ ป.ป.ส. 4

ที่มา :: E-Training สำหรับครูเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (obecsaynotodrugs.com)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่