หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๖/๑ กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนดและ
(๒) ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถะทางวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงออกประกาศหลักกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 8

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๙ คณะอนุกรรมการ อาจกำหนดให้เทียบเคียงผลการทดสอบ
และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ตามข้อ ๗ (ก) (๑) และ (๓) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ คณะอนุกรรมการฯ จึงขอประกาศวิชาที่เปิดโอกาสให้ยื่นผลการทดสอบเพื่อเทียบเคียง จำนวน ๑๑ วิชา ดังนี้

(๑) วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (๗) วิชาภาษาเกาหลี
(๒) วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (๘) วิชาภาษาเยอรมัน
(๓) วิชาภาษาอังกฤษ (๙) วิชาภาษาอาหรับ
(๔) วิชาภาษาจีน (๑๐) วิชาภาษาสเปน
(๕) วิชาภาษาญี่ปุ่น (๑๑) วิชาภาษาบาลี
(๖) วิชาภาษาฝรั่งเศส

โดยเกณฑ์ระดับหรือผลคะแนนการสอบ จากหน่วยสอบและชุดทดสอบมาตรฐาน ที่สามารถยื่นขอเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ได้ในแต่ละวิชา มีดังนี้

หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 9
หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 10
หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 11
หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 12

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์คุรุสภา คุรุสภา – สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ksp.or.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่