ลิงก์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม รับเกียรติบัตรฟรี!! หลักสูตร 4 Petty Patent โดย คุณทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) อบรมวันที่ 8 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.
ลิงก์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม รับเกียรติบัตรฟรี!! หลักสูตร 4 Petty Patent โดย คุณทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) อบรมวันที่ 8 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียนเพิ่มเติม รับเกียรติบัตรฟรี!! หลักสูตร 4 Petty Patent โดย คุณทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) อบรมวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. – 17.30 น.

ขอเชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน

โดยการเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านระบบออนไลน์ จากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านผ่านระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและผู้สนใจได้เข้ารับฟังการบรรยายทางด้านวิทยาศาสตร์และได้รับการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์

จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เวลา 15.00 น. – 17.30 น.ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์
ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้สนใจ ทุกสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมฟรีตามความสนใจ
ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://www.eseb.obec.go.th/inspired/
พร้อมรับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมกิจกรรม

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. โดยสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

ขั้นตอนการลงทะเบียน

  1. ผู้เข้าร่วมลงทะเบียนทางเว็บไชต์ http://www.eseb.obec.go.th/inspired/
  2. เลือกหัวข้อตามความสนใจและเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยจะได้รับ QR Code เข้าห้อง Open Chat ผ่านระบบไลน์
    3.รับ Link เข้าห้องประชุมแต่ละสัปดาห์ผ่านห้อง Open Chat
  3. ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนด
  4. หลังจบกิจกรรมบรรยายในแต่ละหัวข้อจะมีแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจหากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์
  5. ผู้เข้าร่วมตรวจสอบรายชื่อและดาวน์โหลดเกียรติบัตรทางเว็บไชต์ http://www.eseb.obec.go.th/inspired/
    หมายเหตุ ผู้เข้าร่วม 1 ท่านสามารถลงทะเบียนได้หลายหัวข้อตามความสนใจ
ลิงก์ลงทะเบียนเพิ่มเติม รับเกียรติบัตรฟรี!! หลักสูตร 4 Petty Patent โดย คุณทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) อบรมวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. - 17.30 น. 6

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลิงก์ลงทะเบียนเพิ่มเติม รับเกียรติบัตรฟรี!! หลักสูตร 4 Petty Patent โดย คุณทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) อบรมวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. - 17.30 น.
ลิงก์ลงทะเบียนเพิ่มเติม รับเกียรติบัตรฟรี!! หลักสูตร 4 Petty Patent โดย คุณทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) อบรมวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. – 17.30 น.

รายชื่อหลักสูตร

หลักสูตร 4 “Petty Patent” โดย คุณทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 8 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร

สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด เป็นสิทธิพิเศษ ที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า จำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ ลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ,ยารักษาโรค, ,วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น  

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) คือ หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์จะมีลักษณะคล้ายกันกับการประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น

ลิงก์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม รับเกียรติบัตรฟรี!! หลักสูตร 4 Petty Patent โดย คุณทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) อบรมวันที่ 8 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.
ลิงก์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม รับเกียรติบัตรฟรี!! หลักสูตร 4 Petty Patent โดย คุณทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) อบรมวันที่ 8 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.
ลิงก์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม รับเกียรติบัตรฟรี!! หลักสูตร 4 Petty Patent โดย คุณทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) อบรมวันที่ 8 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

ช่องทางการรับชม

https://youtu.be/ONHxrhzaHXI

ลิงก์ลงทะเบียน หลักสูตร 4
“Petty Patent”
 

*** ปิดลงทะเบียน Walk in เวลา 20.00 น.

ตรวจสอบการลงทะเบียนที่นี่

ScienceEducationWeek สัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอบคุณที่มา : Facebook ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่