ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน CCT 13 หลักสูตร ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จัดโดย สสวท.
ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน CCT 13 หลักสูตร ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จัดโดย สสวท.ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน CCT 13 หลักสูตร ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จัดโดย สสวท.

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน CCT 13 หลักสูตร ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จัดโดย สสวท.

หลักสูตรอบรม เดือนมิถุนายน 2565

Python for Data Science

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน CCT 13 หลักสูตร ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จัดโดย สสวท. 14

สมัครหลักสูตรนี้

วันที่อบรม

 • (รุ่นที่ 1) 5 มิ.ย. 65

วิทยากร

 • นายพลกฤษณ์ รินทะรึก
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม
 • นายณัฐพล ไสยสาลี
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร่องคำ
 • นายรัตนศักดิ์ ฟักทอง
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

Easy Pygame สร้างเกมง่าย ๆ ด้วยไพทอน

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน CCT 13 หลักสูตร ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จัดโดย สสวท. 15

สมัครหลักสูตรนี้

วันที่อบรม

 • (รุ่นที่ 2) 11 มิ.ย. 65

วิทยากร

 • นายสุธากรณ์ ชาติเสนา
  ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
 • นายอธิคม ศรีใส
  ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
 • นายอนุรักษ์ โคผดุง
  ครูชำนาญการ โรงเรียนภูเขียว

สนุกกับ Video Sensing ใน Scratch

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน CCT 13 หลักสูตร ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จัดโดย สสวท. 16

วันที่อบรม

 • (รุ่นที่ 1) 11 มิ.ย. 65
 • (รุ่นที่ 2) 12 มิ.ย. 65

สมัครหลักสูตรนี้

วิทยากร

 • นางสาวจุฑามาศ มีสุข
  ครู โรงเรียนอนุกูลนารี
 • นางเสาวนีย์ ช่างเหลา
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตราษตระการคุณ
 • นายเรวัตร งะบุรงค์
  ครูชำนาญการ โรงเรียนองครักษ์
 • นายวรัท สะอาด
  ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

วันที่อบรม

 • (รุ่นที่ 1) 11 มิ.ย. 65
 • (รุ่นที่ 2) 12 มิ.ย. 65

คิดทั้งที…คิดแบบ CT (แนวคิดเชิงคำนวณ : Computational Thinking)

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน CCT 13 หลักสูตร ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จัดโดย สสวท. 17

สมัครหลักสูตรนี้

วิทยากร

 • นายวัชรพัฐ มะธิตะโน
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
 • นายภาคภูมิ สุวรรณโชติ
  ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
 • นายถิรพัฒน์ วิเชียรรัตน์
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
 • นางสาวเสาวลักษณ์ บัวสาย
  ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

การทำโปรแกรมลงทะเบียนอบรมด้วย Thunkable (Thunkable3)

วันที่อบรม

 • (รุ่นที่ 1) 13 มิ.ย. 65
 • (รุ่นที่ 2) 15 มิ.ย. 65
ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน CCT 13 หลักสูตร ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จัดโดย สสวท. 18

สมัครหลักสูตรนี้

วิทยากร

 • น.ส.กนกนภัส สืบสิน
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
 • นายสุรศักดิ์ ทิพย์พิมล
  ครูชำนาญการ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
 • นายธนายุส พิจยานนท์
  ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีระนอง

การพัฒนาทักษะแนวคิดเชิงคำนวณด้วย Flowgorithm

วันที่อบรม

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน CCT 13 หลักสูตร ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จัดโดย สสวท. 19
 • (รุ่นที่ 1) 18 มิ.ย. 65

สมัครหลักสูตรนี้

วิทยากร

 • นายณัฐพล ไสยสาลี
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร่องคำ
 • นายพลกฤษณ์ รินทะรึก
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม
 • นายรัตนศักดิ์ ฟักทอง
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

การรายงานข้อมูลอย่างชาญฉลาดด้วย Google App (G-FormToShow)

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน CCT 13 หลักสูตร ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จัดโดย สสวท. 20

วันที่อบรม

 • (รุ่นที่ 1) 18 มิ.ย. 65
 • (รุ่นที่ 2) 19 มิ.ย. 65

สมัครหลักสูตรนี้

วิทยากร

 • นายธนายุส พิจยานนท์
  ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีระนอง
 • นางสาวนุกูล สถาพร
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง
 • นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวง
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

เสริมพลังทักษะการคิดกับ Miro

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน CCT 13 หลักสูตร ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จัดโดย สสวท. 21

วันที่อบรม

 • (รุ่นที่ 1) 19 มิ.ย. 65

สมัครหลักสูตรนี้

วิทยากร

 • นายธนาศักดิ์ กิติวงษ์ประทีป
  ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ
 • นางสุชิรา ช่วยเอียด
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

สร้างโปรแกรมบันทึกการส่งงานด้วย Thunkable (Thunkable2)

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน CCT 13 หลักสูตร ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จัดโดย สสวท. 22

วันที่อบรม

 • (รุ่นที่ 1) 20 มิ.ย. 65
 • (รุ่นที่ 2) 22 มิ.ย. 65

สมัครหลักสูตรนี้

วิทยากร

 • นายสุรศักดิ์ ทิพย์พิมล
  ครูชำนาญการ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
 • น.ส.กนกนภัส สืบสิน
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
 • นายธนายุส พิจยานนท์
  ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีระนอง

การเรียนรู้และใช้งานปัญญาประดิษฐ์ ด้วยแพลทฟรอม CiRA CORE

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน CCT 13 หลักสูตร ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จัดโดย สสวท. 23

วันที่อบรม

 • (รุ่นที่ 1) 25 มิ.ย. 65

สมัครหลักสูตรนี้

วิทยากร

 • นายณัฐพล ไสยสาลี
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร่องคำ
 • นายพลกฤษณ์ รินทะรึก
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม
 • นายรัตนศักดิ์ ฟักทอง
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

การสร้างสื่อออนไลน์อย่างง่ายด้วย Google site

รับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อออนไลน์อย่างง่ายด้วย Google site อบรมวันที่ 25 มิถุนายน 2565 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม 2565)
รับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อออนไลน์อย่างง่ายด้วย Google site อบรมวันที่ 25 มิถุนายน 2565 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม 2565)

วันที่อบรม

 • (รุ่นที่ 1-2) 25 มิ.ย. 65

สมัครหลักสูตรนี้

วิทยากร

 • นางดาวใจ ศรีสองเมือง
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบรบือ
 • นางธารทิพย์ ทานะ
  ครูชำนาญการ โรงเรียนนารีนุกูล
 • นางสาวสุธาทิพย์ ควรนาม
  ครู โรงเรียนบ้านนาดู่
 • นางสาวชญาภัทร ประเสริฐวงศา
  ครู โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

สร้างสรรค์เกมเพื่อการเรียนรู้ด้วย Scratch

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน CCT 13 หลักสูตร ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จัดโดย สสวท. 24

วันที่อบรม

 • (รุ่นที่ 1) 26 มิ.ย. 65

สมัครหลักสูตรนี้

วิทยากร

 • นางดาวใจ ศรีสองเมือง
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบรบือ
 • นางสาวจิราณี เมืองจันทร์
  ครูชำนาญการ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
 • นางสาวสุธาทิพย์ ควรนาม
  ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านนาดู่
 • นางสาวชญาภัทร ประเสริฐวงศา
  ครู โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

การออกแบบกราฟิกแบบมืออาชีพด้วย Canva

วันที่อบรม

 • (รุ่นที่ 1) 26 มิ.ย. 65
ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน CCT 13 หลักสูตร ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จัดโดย สสวท. 25

สมัครหลักสูตรนี้

วิทยากร

 • นางดาวใจ ศรีสองเมือง
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบรบือ
 • นางสาวจิราณี เมืองจันทร์
  ครูชำนาญการ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
 • นางสาวสุธาทิพย์ ควรนาม
  ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านนาดู่
 • นางสาวชญาภัทร ประเสริฐวงศา
  ครู โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

บทความก่อนหน้านี้รับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อออนไลน์อย่างง่ายด้วย Google site อบรมวันที่ 25 มิถุนายน 2565 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม 2565)
บทความถัดไปรมว.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรับเปิดเทอมวันแรกรูปแบบออนไซต์ 100%
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่