ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 จำนวน 4 หลักสูตร ผ่านระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา เรียนจบ รับเกียรติบัตรฟรี โดย สำนักงาน ป.ป.ช.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 จำนวน 4 หลักสูตร ผ่านระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา เรียนจบ รับเกียรติบัตรฟรี โดย สำนักงาน ป.ป.ช.

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 จำนวน 4 หลักสูตร ผ่านระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา เรียนจบ รับเกียรติบัตรฟรี โดย สำนักงาน ป.ป.ช.

ขอเชิญชวน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาออนไลน์ ผ่านระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา เกียรติ บัตร ออนไลน์ การป้องกันการทุจริต อบรมหลักสูตรต้านทุจริต ศึกษา รับเกียรติบัตรฟรี จาก สำนักงาน ป.ป.ช. มีให้เลือกทั้งระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ /รัฐวิสาหกิจ ทหารและตำรวจ หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 จำนวน 4 หลักสูตร ผ่านระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา เรียนจบ รับเกียรติบัตรฟรี โดย สำนักงาน ป.ป.ช. 3

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2561
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาออนไลน์ ระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา เรียนจบ รับเกียรติบัตรฟรี

ปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต) ระดับปฐมวัย จัดทำขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาที่จัดทำการสอนในระดับปฐมวัยนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติ เพื่อปลูกฝังการเป็นพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตให้กับเยาวชน นำไปสู่เป้าหมายการลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของประเทศ

ประถมศึกษา

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต) ระดับประถมศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาที่จัดทำการสอนในระดับประถมศึกษานำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติ เพื่อปลูกฝังการเป็นพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตให้กับเยาวชน นำไปสู่เป้าหมายการลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของประเทศ

มัธยมศึกษา

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต) ระดับมัธยมศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาที่จัดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษานำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติ เพื่อปลูกฝังการเป็นพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตให้กับเยาวชน นำไปสู่เป้าหมายการลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของประเทศ

กลุ่มหลักสูตรอุดมศึกษา

หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใสใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) 1 รายวิชา 3 หน่วยกิตนี้ เป็นหนึ่งในชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเยาวชนที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริต สร้างพลเมืองดี รู้จักสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุคไม่ทนต่อการทุจริต

ขั้นตอนการเข้าอบรม

1.ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ
2. เลือกหลักสูตรอบรม
3. กดสมัครเข้าอบรม 4 รายวิชา และทำแบบทดสอบหลังจบทุกวิชา ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70
4.เมื่ออบรมครบ 4 รายวิชาแล้ว เข้าทำแบบทดสอบหลังอบรม ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70
5. ดาวน์โหลดเกียรติบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์แบบทดสอบ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 จำนวน 4 หลักสูตร ผ่านระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา เรียนจบ รับเกียรติบัตรฟรี โดย สำนักงาน ป.ป.ช. 4

คู่มือการใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา

ขอบคุณที่มา : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (nacc.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่