หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ อบรมออนไลน์ฟรี นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน THAI SAFE SCHOOLS รับเกียรติบัตร สพฐ.และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

อบรมออนไลน์ฟรี นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน THAI SAFE SCHOOLS รับเกียรติบัตร สพฐ.และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

อบรมออนไลน์ฟรี นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน THAI SAFE SCHOOLS รับเกียรติบัตร สพฐ.และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

114520
93
อบรมออนไลน์ฟรี นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน
อบรมออนไลน์ฟรี นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน

อบรมออนไลน์ฟรี นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน THAI SAFE SCHOOLS รับเกียรติบัตร สพฐ.และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

อบรมฟรี หลักสูตรการดูแลความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน ได้รับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ให้สามารถนับชั่วโมงพัฒนาครู จำนวน 20 ชั่วโมง ตามโครงการโรงเรียนปลอดภัย สพฐ การป้องกันภัยพิบัติในโรงเรียน ความปลอดภัยในโรงเรียน สามารถเข้าลงทะเบียน และอบรมเพื่อรับเกียรติบัตรฟรี ในลิงก์ด้านล่างครับ

โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ Save the Children เป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ให้แก่ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้รู้ถึงความเสี่ยงภัยของตนโดยเฉพาะในพื้นที่ และสามารถวางมาตรการ วิธีการที่เหมาะสมตลอดจนสามารถดูแลผลกระทบเมื่อเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ

สามเสาหลักของความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน

ความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายและการปฏิบัติด้านการศึกษา มีความสอดคล้องกับการบริหารจัดการภัยพิบัติในระดับประเทศ , ภูมิภาค , จังหวัดและดับพื้นที่รวมทั้งโรงเรียน กรอบแนวคิดความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน ประกอบด้วยสามเสาหลัก ได้แก่

เสาหลักที่ 1 สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนที่ปลอดภัย
ผู้มีบทบาทหลัก : บุคลากร/หน่วยงานด้านการศึกษาและการวางแผน สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้างบุคลากรโรงเรียน และสมาชิกชุมชนที่มีบทบาทในการตัดสินใจด้านการเลือกสถานที่ตั้งโรงเรียนที่ปลอดภัย การออกแบบ การก่อสร้าง และการดูแลรักษาโรงเรียน (รวมถึงการเข้าถึงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างปลอดภัยสม่ำเสมอ)

เสาหลักที่ 2 : การบริหารจัดการภัยพิบัติในโรงเรียน
ผู้มีบทบาทหลัก : ผู้บริหารภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด รวมทั้งชุมชนโรงเรียนในพื้นที่ซึ่งร่วมงานกับหน่วยงานด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ ในระดับโรงเรียน ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่ปลอดภัย ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การประเมินและลดความเสี่ยงทางสังคมสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและความเสี่ยงที่ไม่ใช่โครงสร้างและโดยการพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยพิบัติและวางแผนการศึกษาต่อเนื่อง

เสาหลักที่ 3 : การศึกษาด้านการลดความเสี่ยงและการรู้รับปรับตัวจากภัยพิบัติ
ผู้มีบทบาทหลัก : ผู้จัดทำหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ผู้อบรมครู ครู กลุ่มเยาวชน ผู้นำในการจัดกิจกรรมเยาวชน และนักเรียน ที่จะร่วมมือการเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยและมีความสามารถในการรู้รับปรับตัวและพื้นคืนกลับจากภัยพิบัติ

โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน

อบรมออนไลน์ฟรี นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน THAI SAFE SCHOOLS รับเกียรติบัตร สพฐ.และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 4

โดยเข้าอบรมได้ที่: ลงทะเบียนสำหรับ ครู/บุคลากรทางการศึดษา และ ลงทะเบียนสำหรับ หน่วงงาน/บุคคลทั่วไป  หรือเข้าเว็บไซต์ https://www.thaisafeschools.com/

ชื่อหลักสูตรเข้าสู่บทเรียน
บทที่ 1 ความเสี่ยงภัยธรรมชาติและการประเมินความเสี่ยงเข้าสู่บทเรียน
บทที่ 2 อาคารสถานที่ปลอดภัยเข้าสู่บทเรียน
บทที่ 3 การจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษาเข้าสู่บทเรียน
บทที่ 4 การจัดเรียนการสอนเข้าสู่บทเรียน

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ฟรี นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน THAI SAFE SCHOOLS รับเกียรติบัตร สพฐ.และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
อบรมออนไลน์ฟรี นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน THAI SAFE SCHOOLS รับเกียรติบัตร สพฐ.และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
อบรมออนไลน์ฟรี นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน THAI SAFE SCHOOLS รับเกียรติบัตร สพฐ.และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
รับรองนับชั่วโมง ว21

ที่มา :: Thai Safe Schools โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บทความที่เกี่ยวข้อง

93 ความคิดเห็น

  • มีหนังสือต้นเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไหมคะ ขอความอนุเคราะห์ด้วยค่ะ อยรมเสร็จแล้ว แต่กาต้นเรื่องที่ให้นำมานับ ชม. ไม่เตอค่ะ

 1. อบรมหลักสูตรความปลอดภับรอบด้านในโรงเรียน แต่ยังไม่ได้เกียรติบัตร โดยทำคะแนนทดสอบหลังเรียนได้ 10 คะแนนเต็ม และเข้าเรียนในทุกบทของเนื้อหา ผ่าน 100 % ทาง Email ก็ไม่ได้รับการแจ้งแต่อย่างใด ไม่ทราบว่าจะได้รับเกียรติบัตรหรือไม่ และจะได้รับเกียรติบัตรผ่านช่องทางไหน ขอบคุณค่ะ

   • 1.ไปหน้าแรก
    2.คลิกชื่อตัวเอง
    3.คลิกดาวน์โหลดเกียรติบัตร
    4.ตรวจสอบชื่อ-สกุล
    5.ใส่เลข 13 หลัก
    6.แล้วดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ค่ะ

    • อบรมเรียบร้อยแล้ว เข้าไปอ่านในเพจบอกว่าต้องรอเลยออกจากระบบ วันนี้จะเข้ามาดูว่าโหลดได้ไหม เข้าสู่ระบบแล้วมีกล่องข้อความแจ้งว่าไม่มีเมลนี้ค่ะ

    • มีหนังสือต้นเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไหมคะ ขอความอนุเคราะห์ด้วยค่ะ อยรมเสร็จแล้ว แต่กาต้นเรื่องที่ให้นำมานับ ชม. ไม่เจอค่ะ

 2. เข้าสมัครอบรมยากมากค่ะ ตื่นตั้งอต่ตีสามเะื่อสมัครก็ยีงไม่ได้ค่ะ

 3. เข้ามาสมัครอยรมกลายวันแล้วค่ะ เข้าใจว่าเเน็ตปรียาไม่แรงเลยติดไวไฟ พอติดแล้วก็เหมือนเดิมค่ะ

 4. เข้าอบรมหลักสูตรความปลอดภับรอบด้านในโรงเรียน เรียบร้อยแล้วค่ะผ่านทุกขั้นตอน แต่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตร ผู้จัดทำรบกวนตอบด้วยนะค่ะว่าจะรีบเกียรติบัตรได้ช่องทางไหน คืออลรมกว่าจะผ่านนานมาก ต้องใช้เวลาและตั้งใจจริง

 5. เป็นอะไรที่ยากมากๆอยากจะเข้าเรียนแต่เข้าไม่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
  เรียนไม่ได้ไม่ทราบว่ามาจากสาเหตุใด

  • ขอลิงค์ดาวน์โหลดเกียรติบัตรด้วยค่ะ
   อบรมผ่านแล้ว
   ภัยภิบัติ

 6. อบรมหลักสูตรความปลอดภับรอบด้านในโรงเรียน แต่ยังไม่ได้เกียรติบัตร

  • 1.ไปหน้าแรก
   2.คลิกชื่อตัวเอง
   3.คลิกดาวน์โหลดเกียรติบัตร
   4.ตรวจสอบชื่อ-สกุล
   5.ใส่เลข 13 หลัก
   6.แล้วดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ค่ะ

 7. ขออนุญาตสอบถามคะ เรียนจบหลักสูตรแล้ว จะต้องไปตรงไหนเพื่อปริ๊นเกียรติบัตรหรือว่าต้องรอการอนุมัติก่อนคะ ขอบคุณคะ

 8. เกียรติบัตร โหลดมาแล้วไม่ชัดเลยครับไม่เต็มขอบขาดอีกครับ รบกวนปรับปรุงด้วยครับ

 9. อบรมหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนผ่านหมดทุุกขั้นตอนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเกี่ยรติบัตรคะ จะรับเกียรติบัตรช่องทางไหนบ้างคะ ต้องนำไปใช้ประกอบการประเมิน ว.21 คะ

 10. ระบบช้าอาจมีคนทำเยอะเข้าใจแต่ระบบให้ทำแล้วทำอีกงงมากเลยทำผ่านแล้วก็ให้ทำใหม่ เกียรติบัตรก็ไม่ได้รับ

 11. การดาวน์โหลดเกียรติบัตร เมื่อเข้าระบบจะอยู่ที่หน้าแรกด้านล่างสุด หรือหลังจากอบรมเรียบร้อย กดเข้าไปที่ชื่อของเรา จะไปที่หน้าที่เราเข้าครั้งแรก เลื่อนลงล่างสุด กดโหลดเกียรติบัตรและก่อนจะได้รับเกียรติบัตรต้องตอบแบบสอบถาม กรอกข้อมูลเลขประชาชนแล้วดาวน์โหลดเกียรติบัตร

  • ไม่​มี​เมนู​ที่​ท่านพูด​ถึง​เลย​ครับ​รบกวนรีวิวหน่อย​ได้​ไหม​ครับ​

   • 1.ไปหน้าแรก
    2.คลิกชื่อตัวเอง
    3.คลิกดาวน์โหลดเกียรติบัตร
    4.ตรวจสอบชื่อ-สกุล
    5.ใส่เลข 13 หลัก
    6.แล้วดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ค่ะ

    • ผ่านทุกบททำตามทุกขั้นตอนแต่ยังไม่ได้รับวุฒิบัตรเลยครับ/ไม่ทราบมีวิธีใดบ้างครับ

 12. อบรมเสร็จเรียบร้อย ผ่านการประเมินเรียบร้อย ไม่ทราบว่ารับเกียรติบัตรได้ช่องทางไหนคะ อบรมใช้เวลา 3 สัปดาห์ค่ะ สู้กับระบบที่หมุนๆๆๆๆ คิดว่าอบรมเสร็จเกียรติบัตรจะเด้งขึ้นเลย แต่ไม่ใช่

 13. รับเกียรติบัตรอย่างไรคะ ช่องทางไหนคะ อบรมเสร็จแล้วด้วยความเหนื่อยยากลำบาก อดตาหลับขับตานอน และระบบที่หมุนๆๆๆๆๆ

 14. ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับเกียนติเหมือนกันค่ะ ไม่ทราบว่าสามารถรับเกียรติบัตรผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะ

 15. เข้ายากมากก ค่ะ ก่อนหน้าหน้านี้เข้าได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ไม่เป็นไร ไม่ละความตั้งใจและพยายามต่อไป พอหลายๆ วัน ชักจะไม่เข้าใจเหมือนกันว่า..ที่เราอบรมฯ มันอะไรกัน…พอวันที่ 20 มิ.ย 63 เข้าระบบไม่ได้เลย ไม่ละความพชักยายามตื่นตี 4 กว่่า ๆ วันที่ 21 มิ.ย 63 เข้าได้ดี ดีใจคะ line บอกเพ่ือนครูด้วยกันว่า่ระบบดีแล้ว พอสาย ๆ เข้าไม่ได้อีก โอ้โฮ!! เป็นการอบรมฯ ที่พยายามต้องใช้ความพยายามมาก ๆ เลย ถ้าเป็นเช่นนี้ คงเลิกล้มความตั้งใจแล้วล่ะ เอาเวลาไปทำอย่างอ่ื่นดีกว่า อยากพัฒนาตัวเอง อยากเรียนรู้ พยามยามอ่านบทเรียน ดูคลิป วีดีโอ…ฯลฯ ……แต่น่าเสียดาย เข้ายากส์……..มาก

 16. ปริ๊นเกียรติบัตรออกมาแล้วขนาดเล็กมาก ตรงชื่อผู้เข้าอบรมแทบมองไม่เห็นน่าจะปรับปรุงให้ตัวอักษรใหญ่กว่านี้นะคะ

 17. รับ​เกียรติ​บัตร​ช่องทาง​ไหน​ครับ​สรุป​ว่า​มัน​มี​อยู่​จริงใช่ไหม​ครับ​

 18. อบรมผ่านแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรเลยค่ะ สามารถติดต่อรับได้ที่ช่องทางไหนบ้างค่ะ

 19. นั่งทำถึงตีสอง รอระบบไม่ค่อยหมุนแล้วนะ อบรมจนผ่านทุกขั้นตอน พอกลับเข้าไปใหม่บอกว่าไม่ได้รับการอบรม คืออะไร ทดสอบทั้งก่อนเรียนและเรียนทุกหัวข้อ ทดสอบหลังเรียนผ่านได้คะแนนเต็ม ประเมินค่าพื้นฐาน Baseline ด้าน Safe School ผ่านแล้ว งงกับระบบมาก

 20. อบรมแล้ว วันที่ 24 พ.ย. 2562 ปริ้นเกียรติบัตร ระบุวันที่เป็น 24/11/63 ระบบออกมาแบบนี้แก้ไขอย่างไรได้บ้างคะ

 21. พึ่งอบรมเสร็จค่ะแต่ไม่มีเกียรติบัตรให้โหลดเลยรบกวนตอบคำถามด้วยค่ะว่าต้องทำอย่างไร

 22. หนังสือประกาศของหลักสูตรนี้โหลดได้จากที่ไหนค่ะ
  และเกียรติบัตรทำไมปริ้นเป็นแนวนอนเต็มหน้ากระดาษไม่ค่ะ

 23. ทำจนเกือบเช้าเสียเวลาไปหลายชั่วโมงคะแต่ปรากฏว่าไม่มีให้ดาวน์โหลดเกียติบัตร สรุปมีคนดาวน์โหลดเกียติบัตรได้บ้างหรือเปล่าสคะ

 24. เกียรติบัตรชื่่อไม่ถูกต้อง แจ้งแก้ไขทางไหนได้บ้างคะ ชื่อไม่ตรงกับที่ลงทะเบียน

 25. ได้รับเกียรติบัตรแล้วครับ แต่อยากได้ประกาศที่คุรุพัฒนารับรองหลักสูตรนี้ สามารถหาได้จากที่ไหนบ้างครับ

 26. ช่วยกรุณาส่งวุฒิบัตรเข้า ทฟรสใ โดยอัตโมัติค่ะ เวียนหัวมากไม่รู้จาโหลดตรงไหนค่ะ

 27. เป็นครูสังกัด อปท. ค่ะ อบรมโดยบุคคลทั่วไป ผ่านแล้ว ไม่ทราบว่าจะปริ้นเกียรติบัตรอย่างไรค่ะ

 28. ถามจริง ๆ เหอะ ลงทะเบียนรอบ 2 เริ่ววันที่ 16 ม.ค วันนี้วันที่ 16 เต็มแล้ว อะไรจะขนาดนั้น วันครูทำไมทำให้ครูเสียใจขนาดนี้

 29. เข้าไปตรวจสอบรหัส กับชื่อหลักสูตรที่คุรุพัฒนารับรอง ไม่เห็นมีเลยค่ะ รหัสเขามี13หลัก แต่นี่มี6หลัก ในนี้บอกอันดับที่23แต่ที่เค้ารับรองที่23ไม่ใช่เรื่องนี้ค่ะ สรุปว่านำมาใช้ในการทำ ว.21ได้ไหมคะ

 30. โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน เรียนครบแล้วสอบผ่านแล้วโหลดวุฒิบัตรยังไงครับ

 31. หลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน เรียนครบแล้วสอบผ่านแล้วโหลดวุฒิบัตรยังไงครับ ช่วยตอบด้วย

 32. ทำไมไปตรวจสอบในระบบคุรุพัฒนาแล้วไม่ขึ้นชื่อหลักสูตรนี้ครับ
  อบรมผ่านแล้ว ได้เกียรติบัตรแล้วครับ

 33. อบรมผ่านแล้วได้รับเกียรติบัติแล้ว แต่เข้าไปเช็คในระบบประวัติการอบรมยังไม่ขึ้นในระบบเลยค่ะ เช็ครหัสหลักสูตรก็ไม่เจอหลักสูตรนี้ค่ะ ผ่านมา 2 เดือนแล้วค่ะ

 34. ถ้าอบรมผ่านแล้วส่งเกียรติบัตรมาทาง mail ก็ได้ครับเดี่ยวโหลดเองครับ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่