อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรโค้ดดิ้ง สสวท. หลักสูตรการรู้ดิจิทัล 12 ชั่วโมง รับเกียรติบัตรฟรี อบรม 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2566
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรโค้ดดิ้ง สสวท. หลักสูตรการรู้ดิจิทัล 12 ชั่วโมง รับเกียรติบัตรฟรี อบรม 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2566

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรโค้ดดิ้ง สสวท. หลักสูตรการรู้ดิจิทัล 12 ชั่วโมง รับเกียรติบัตรฟรี อบรม 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2566

เชิญครูวิทยาการคำนวณ ครูวิชาอื่นที่สนใจ บุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด หรือผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ในหลักสูตร โค้ดดิ้ง สสวท ปี 2566 หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล digital literacy

  • วิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยอุตุน้อย 1 หลักสูตร
  • ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน รุ่น 4 (AI for School : 4 Level) 4 หลักสูตร
  • การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) 1 หลักสูตร

ทุกหลักสูตรลงทะเบียนและอบรมด้วยตนเองวันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2566
อบรมฟรี ดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ทันทีเมื่อผ่านเกณฑ์การอบรม
อบรมผ่านเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/

ฝากแชร์ บอกต่อ และเข้าร่วมอบรมกันได้

IPST: CS058 หลักสูตรการรู้ดิจิทัล

โครงการอบรมหลักสูตร digital literacy สำหรับครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรภาครัฐทุกสังกัด หรือผู้สนใจทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ทักษะการเข้าใจดิจิทัล เพื่อนำไปใช้สอนหรือใช้ในชีวิตประจำวัน

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรโค้ดดิ้ง สสวท. หลักสูตรการรู้ดิจิทัล 12 ชั่วโมง รับเกียรติบัตรฟรี อบรม 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2566
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรโค้ดดิ้ง สสวท. หลักสูตรการรู้ดิจิทัล 12 ชั่วโมง รับเกียรติบัตรฟรี อบรม 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2566 3
  1. นิเวศสื่อและทักษะในศตวรรษที่ 21เสร็จสิ้นแล้ว
  2. การสื่อสารอย่างชาญฉลาดเสร็จสิ้นแล้ว
  3. ความฉลาดทางดิจิทัลเสร็จสิ้นแล้ว
  4. รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์เสร็จสิ้นแล้ว
  5. การเตรียมตัวสู่ยุคดิจิทัล

เกณฑ์การผ่านการอบรม
เกณฑ์การผ่านมีคะแนนรวมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 70% ขึ้นไป

-แบบฝึกหัดกิจกรรม 80% (ทำแบบฝึกหัดได้ 3 ครั้ง)

-แบบทดสอบประจำวิชา 20% (ทำแบบทดสอบได้ 3 ครั้ง)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
เป็นครูผู้สอนทุกวิชา ทุกระดับชั้น หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจความรู้เกี่ยวกับการรู้ดิจิทัล
มีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบการอบรม จนจบหลักสูตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรโค้ดดิ้ง สสวท. หลักสูตรการรู้ดิจิทัล 12 ชั่วโมง รับเกียรติบัตรฟรี อบรม 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2566
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรโค้ดดิ้ง สสวท. หลักสูตรการรู้ดิจิทัล 12 ชั่วโมง รับเกียรติบัตรฟรี อบรม 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2566 4

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ :: สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่