สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย กรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข. ดอกเบี้ย พิเศษ 0% ปีแรก วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 100%
สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย กรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข. ดอกเบี้ย พิเศษ 0% ปีแรก วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 100%

สินเชื่อ ที่อยู่อาศัยข้าราชการ กรุงไทย ดอกเบี้ย พิเศษ 0% ปีแรก หมดเขต 30 มิ.ย.63 วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 100% ที่ผ่านมาเว็บไซต์ ครูอาชีพดอทคอม นำเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัย โครงการ สินเชื่อ บ้าน ธอส.–กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ปี2563 สมัคร 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2563

สินเชื่อ ที่อยู่อาศัยข้าราชการ กรุงไทย ดอกเบี้ย พิเศษ 0% ปีแรก หมดเขต 30 มิ.ย.63 3

1). จุดเด่นพิเศษ

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เลือกผ่อนชำระต่ำได้

2). วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ

 • ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุดในอาคารชุด อาคารพาณิชย์ หรือตึกแถว
 • ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง หรือของคู่สมรส หรือของบิดาหรือมารดาของตนเองหรือของบิดาหรือมารดาของคู่สมรส
 • ซื้อหรือชำระค่าที่อยู่อาศัยในโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกับหน่วยงานต้นสังกัด
 • ปรับปรุงต่อเติม หรือซ่อมแซม
 • ไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น
 • วัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ยกเว้น กรณีซื้อที่ดินเปล่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคต

3). อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปีแรก 0% ต่อปี

แบบทำประกัน 1* ปีที่ 1: 0% ต่อปี, ปีที่ 2: MRR – 3.00% ต่อปี, ปีที่ 3: MRR – 2.60% ต่อปี, หลังจากนั้น MRR – 2.00% ต่อปี

แบบทำประกัน 2** ปีที่ 1: 0% ต่อปี, ปีที่ 2: MRR – 2.75% ต่อปี, ปีที่ 3: MRR – 2.60% ต่อปี, หลังจากนั้น MRR – 2.00% ต่อปี

แบบไม่ทำประกัน ปีที่ 1: 0% ต่อปี, ปีที่ 2 – 3 : MRR – 2.60% ต่อปี, หลังจากนั้น MRR – 2.00% ต่อปี

ผ่อนต่ำ!! ปีแรก ล้านละประมาณ 3,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1%

แบบทำประกัน 1* ปีที่ 1: 0.50% ต่อปี, ปีที่ 2: MRR – 2.75% ต่อปี, ปีที่ 3: MRR – 2.35% ต่อปี, หลังจากนั้น MRR – 2.00% ต่อปี

แบบทำประกัน 2** ปีที่ 1: 0.50% ต่อปี, ปีที่ 2: MRR – 2.50% ต่อปี, ปีที่ 3: MRR – 2.35% ต่อปี, หลังจากนั้น MRR – 2.00% ต่อปี

แบบไม่ทำประกัน ปีที่ 1: 0.50% ต่อปี, ปีที่ 2 – 3: MRR – 2.35% ต่อปี, หลังจากนั้น MRR – 2.00% ต่อปี
หมายเหตุ :

ทำประกัน MRTA เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลากู้ หรือ GLTSP เต็มวงเงินกู้ ทำประกัน 15 ปี

** ทำประกัน MRTA/GLTSP เต็มวงเงินกู้ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือ MRTA/GLTSP 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลากู้ หรือ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี

การทำประกันดังกล่าวไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร และลูกค้ามีสิทธิเลือกที่จะทำประกันกับบริษัทใดก็ได้ หรือทำผ่านนายหน้าประกันใดก็ได้ ตามความสมัครใจของลูกค้า

4). วงเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน หรือราคาซื้อขายจริง หรือชำระหนี้เพื่อไถ่ถอนจำนองจริง กรณีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขายจริง

5). ระยะเวลาการกู้

ไม่เกิน 30 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

6). คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1.ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และมีคุณสมบัติตามระเบียบสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ และลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ

2.หน่วยงานต้นสังกัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการแบบไม่ดำรงเงินฝากเท่านั้น (ไม่รวม MOU แบบดำรงเงินฝาก และ MOU แบบพิเศษ)

3.เป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่ของธนาคารเท่านั้น

7). เอกสารประกอบการสมัคร

 • 1.หนังสือรับรองสิทธิ์จากหน่วยงานต้นสังกัด และ หนังสือให้ความยินยอมการหักเงิน
 • 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • 3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • 4.สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 • 5.สำเนา Statement ย้อนหลัง หรือหลักฐานแสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • 6.สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด(กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • 7.สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • 8.สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน
 • 9.ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีกู้เพื่อสร้างบ้าน / ต่อเติมบ้าน)
 • 10.รูปถ่ายบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด หรือตึกแถว ที่ต้องการซื้อ

8). ระยะเวลารับสิทธิ์

1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2563

9). วิธีการใช้สิทธิ์

สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้ามีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

สามารถสมัคร “สินเชือกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข.” ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร Call Center :
0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

10). หมายเหตุ

เงื่อนไขอื่นๆ และ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด (MRR ปัจจุบัน = 6.87% ต่อปี)

สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย กรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข. ดอกเบี้ย พิเศษ 0% ปีแรก วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 100% สมัคร 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม : สินเชื่อที่อยู่อาศัยกรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่