การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น 2566
การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น 2566

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น 2566

แนวทางการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตามที่ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดแนวทางการพิจารณาผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกลูกเสือได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลูกเสือทั้งภายในและนอกสถานศึกษาได้พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อส่งต่อไปสู่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีคุณภาพ นั้น

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกมีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงได้มีการปรับปรุง แนวทางการพิจารณาผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ใหม่ เป็น แนวทางการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

ประเภทผู้บริหาร

ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีแนวทางการพิจารณาดังนี้
๑. ได้รับการแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน
๒. มีแผนยุทธศาสตร์การดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือมีผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นที่ประจักษ์
๔. เป็นวิทยากร หรือจัดประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมลูกเสือ
๕. เป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลูกเสือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกเสือทั้งในและนอกสถานศึกษา
๖. ส่งเสริม สนับสนุนให้ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
๗. ประพฤติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความเสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์
๘. มีผลงานด้านกิจกรรมลูกเสือประเภทผู้บริหารย้อนหลัง ๒ ปีการศึกษา

ประเภทผู้สอน
ผู้สอน หมายถึง ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอนหรือจัดกิจกรรมลูกเสือทั้งใน และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีแนวทางการพิจารณาดังนี้

๑. ได้รับการแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน
๒. จัดทำแผนการสอนและจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือให้สอดคล้องกับหลักสูตรทางลูกเสือ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
๓. มีผลในการดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การจัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม
๔. เป็นวิทยากร ร่วมประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมลูกเสือ
๕. เป็นผู้จัดและ/หรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรมลูกเสื้อทั้งในและนอกสถานศึกษา ที่เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชน สังคม ประเทศชาติและสังคมโลก มีส่วนร่วมในการบริการชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หรือจิตอาสาในการให้บริการชุมชน
๖. ประพฤติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์
๗. มีผลงานด้านกิจกรรมลูกเสือย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา

ประเภทผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุน หมายถึง ผู้ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจการลูกเสือ โดยมีแนวทางการพิจารณาดังนี้

๑. มีการส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมต่อกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่อง ด้วยการเสียสละกำลังกายสติปัญญา และ/หรือทรัพย์สิน
๒. มีผลงานในการส่งเสริม สนับสนุนกิจการลูกเสือเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นผู้อุทิศตนด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในกิจการลูกเสือ ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา
๓. ประพฤติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม

การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น 2566
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น 2566
การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น 2566
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น 2566

ดาวน์โหลด

ขอบคุณที่มา :: ลูกเสือแห่งชาติ NSOT (scoutthailand.org)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่