สสวท.เชิญชวนสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ Codingfor School Director (C4S)
สสวท.เชิญชวนสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ Codingfor School Director (C4S)

สสวท.เชิญชวนสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ Codingfor School Director (C4S) การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ Coding for School Director (C4S)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) การสร้างและขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในโรงเรียน และสามารถบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณตลอดจนนำไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วย สสวท. จะจัดการอบรมรูปแบบออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ Coding for School Director (C4S) ในระหว่างวันที่ 9 กันยายน – 7 ตุลาคม 2563 รายละเอียดหลักสูตรดังแนบ โดยเปิดรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติมจำนวน 600 คน

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนท่านสมัครเข้าอบรม โดยดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

1. สมัครเป็นสมาชิกในระบบอบรมออนไลน์ที่ http://teacherpd.ipst.ac.th/ โดยสามารถศึกษาวิธีการสมัครได้ที่ https://bit.ly/31cdfoh

2. เมื่อสมัครสมาชิกในข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว ให้กรอกแบบฟอร์มยืนยันตนที่ https://bit.ly/2DdzCjX

3. เข้าร่วมกลุ่ม Line OpenChat เพื่อ ถาม-ตอบปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ที่ https://bit.ly/3bbMfIS (ช่องทางติดต่อเกี่ยวกับการอบรมนี้จะติดต่อผ่าน Line OpenChat ช่องทางเดียวเท่านั้น)

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นให้ครบถ้วน

สสวท.เชิญชวนสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ Codingfor School Director (C4S)
สสวท.เชิญชวนสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ Codingfor School Director (C4S)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่