สวธ.ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สวธ.ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแบบอย่างผู้ที่ตระหนักและรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และอุดมศึกษา

สวธ.ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 2

โดยการประกวดจะใช้หลักเกณฑ์และดำเนินการ ดังนี้ โรงเรียนและสถานศึกษา มีสิทธิส่งนักเรียนหรือนักศึกษา เข้าประกวดได้ทุกระดับชั้น โดยผู้เข้าประกวดจะต้องกำลังศึกษาในระดับที่กำหนดของสถานศึกษานั้น ๆ และตรงกับที่สมัคร สำหรับระดับ ป.๔-ม.๖ และ ปวช. สามารถส่งได้ระดับละ ๑ ทีม (ทีมละ ๔ คน) ระดับ ปวส.และอุดมศึกษา สามารถส่งได้จำนวน ๒ ทีม (ทีมละ ๔ คน) โดยใน ๑ ทีม จะเป็นชายล้วน หญิงล้วน หรือชายหญิงก็ได้ และหากมีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวดในกรณีมีเหตุจำเป็น ให้สถานศึกษาทำหนังสือชี้แจงและยื่นในวันประกวดรอบคัดเลือก ณ จุดลงทะเบียน ก่อนเวลาการประกวด ๑ ชั่วโมง

การประกวดในครั้งนี้จะแบ่งรอบการคัดเลือกออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ โดยช่วงเวลาการรับสมัครและการคัดเลือกระดับจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ พฤษภคม ๒๕๖๓ ระดับภาค ระหว่างวันที่ ๑๐-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำหรับจังหวัดที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดประกวดระดับภาค ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) พระนครศรีอยุธยา (ภาคกลาง) ชลบุรี (ภาคตะวันออก) ขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และสุราษฎร์ธานี (ภาคใต้)

ในส่วนของกรุงเทพมหานคร โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินการ โดยแบ่งการประกวดตามระดับ ดังนี้ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) และมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) ประกวดวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และอุดมศึกษา ประกวดวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สำหรับการประกวดระดับประเทศ จะคัดเลือกทีมที่ได้รับรางวัลดีเด่น ภาคละ ๓ ทีมต่อระดับและกรุงเทพมหานครอีก ๓ ทีมต่อระดับ รวมทั้งสิ้น ๗๒ ทีม และจัดการประกวด ตามวันและเวลา ดังนี้ ระดับ ป.๔-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ ประกวดวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระดับ ม.๔-ม.๖ ปวช. ปวส. และอุดมศึกษา ประกวดวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เอกสารเพิ่มเติม

-ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดเยาวชนต้นแบบต้นแบบด้านมารยาทไทย ในสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

-ใบสมัคร

บทความก่อนหน้านี้“ณัฏฐพล”ยอมรับ ครูมีหนี้สินจำนวนมาก ขีดเส้นก.พ.นี้เห็นทางแก้หนี้ครู
บทความถัดไปเลขาฯ กพฐ.หนุน เกณฑ์ ผอ.โรงเรียน ‘ครู’ ต้องนั่ง ‘รอง ผอ.’ ก่อน
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่