สพฐ.เปิดอบรม โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 17 มีนาคม 2566
สพฐ.เปิดอบรม โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 17 มีนาคม 2566

สพฐ.เปิดอบรม โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 17 มีนาคม 2566

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับโรงเรียนศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน ๔๘ ศูนย์ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สนใจและสมัครเข้ารับการอบรม โดยแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐๐ คน และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่  โรงเรียนศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  จำนวน ๔๘ ศูนย์ และโรงเรียนในสังกัดที่สนใจ สมัครใจเข้าร่วมการอบรม เชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

สพฐ.เปิดอบรม โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 17 มีนาคม 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงเป็นยุค Next Normal มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ จำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการ ศึกษาทุกภาคส่วน ต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อม พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับยุคใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อต่อยอดการจัดการเรียนรู้งานอาชีพของครู โดยการสร้างแนวคิดใหม่และพัฒนารูปแบบการสอนงานอาชีพในโรงเรียนให้นักเรียนเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ เชิงพาณิชย์ ผลิตเองได้ และขายได้อย่างครบวงจรพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถบ่มเพาะนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสบการณ์ด้านอาชีพในเรื่องการดำเนินการด้านธุรกิจในการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม เหมาะสมกับวัย พัฒนาขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดผลิตภัณฑ์ของครูและนักเรียน โดยความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการพัฒนาทักษะการอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้กับโรงเรียนศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดสพฐ. ที่สนใจและสมัครเข้ารับการอบรม โดยแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๖๖จำนวน ๑๐๐ คน และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน จากวิทยากร ได้แก่ นางสาวประทิน เลี่ยนจำรูญ วิทยาลัยเทคนิคพังงา ซึ่งเป็นครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี ๒๕๖๔ และนางสาวสาธิตา หงษ์ลอย นักส่งเสริมนวัตกรรม สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) โดยกำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำความรู้จากการอบรมสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียนหลังสิ้นสุดการอบรม นำตัวแทนนักเรียนเขียนแผนธุรกิจ บันทึกภาพและเสียงนำเสนอแผนธุรกิจ ส่งเข้าร่วมประกวดในเดือนมิถุนายน พร้อมทั้งรายงานผลการจัดการเรียนรู้ถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งแผนธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินจะได้รับงบประมาณสนับสนุนให้พัฒนาต่อยอดผลงานเป็นนวัตกรรมต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถบ่มเพาะนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ โดยบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM เพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมอยู่ด้วยอย่างสมบูรณ์

๒. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถบ่มเพาะนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสบการณ์ด้านอาชีพ ในเรื่องการดำเนินการด้านธุรกิจในการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม เหมาะสมกับวัย

๓. เพื่อต่อยอดการจัดการเรียนรู้งานอาชีพของครู โดยการสร้างแนวคิดใหม่และพัฒนารูปแบบการสอนงานอาชีพในโรงเรียนให้นักเรียนเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ สามารถสร้างสรรค์ผลงานอย่างสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ ผลิตเองได้ และขายได้อย่างครบวงจร

๔. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดผลิตภัณฑ์ของครูและนักเรียนโดยความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาให้กับประเทศชาติ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

๑. ครูผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้จากการอบรมสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียน
๒. ครูผู้เข้ารับการอบรมรายงานผลการจัดการกรียนการสอนในชั้นเรียนกลับมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านระบบออนไลน์
๓. ครูผู้เข้ารับการอบรมนำตัวแทนนักเรียนเขียนแผนธุรกิจ บันทึกภาพและเสียงนำเสนอแผนธุรกิจส่งกลับมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระยะเวลาดำเนินการ
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๖๖
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

จำนวนชั่วโมง
๑๓ ชั่วโมง

กลุ่มเป้าหมาย

๑. ครูผู้สอนโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

๒. ครูผู้สอนโรงเรียนศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน ๔๘ ศูนย์แกนนำฯ

เงื่อนไขการเข้ารับการอบรม

๑. โรงเรียนสามารถส่งครูเข้าร่วมอบรมได้เพียง ๑ คน และเลือกเข้าร่วมได้เพียง ๑ รุ่นโดยแบ่งการอบรมออกเป็น จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๑๐๐ คน ดังนี้

– รุ่นที่ ๑ อบรมระหว่างวันที่ ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วยครูผู้สอนโรงเรียนศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน ๔๔ คน และครูผู้สอนโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอื่น ๆ จำนวน ๕๒ คน

– รุ่นที่ ๒ อบรมระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ครูผู้สอนโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน ๑๐๐ คน

๒. ครูผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีผลงานผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน

๓. ครูผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้สู่การเรียนการสอนในชั้นเรียนและรายงานผลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ผ่านระบบออนไลน์ ภายในเดือนกันยายน

๔. ครูผู้เข้ารับการอบรมต้องนำนักเรียนเข้าร่วมเขียนแผนธุรกิจและบันทึกภาพ เสียงนำเสนอแผนธุรกิจ ความยาว ๕ – ๗ นาที ส่งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาภายในเดือนมิถุนายน ผลงานประกอบด้วยผู้จัดทำดังนี้
ㆍ ครูผู้ดูแล จำนวน ๒ คน
ㆍ นักเรียนผู้จัดทำ จำนวน ๓ คน
๕. อบรมผ่านระบบ VDO Conference แอปพลิเคชัน Zoom could meeting

ระยะเวลารับสมัครและประกาศผล
๑. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://inno.obec.go.th
๒. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยจัดเรียงตามคุณสมบัติและเวลาการสมัครเข้าร่วมอบมรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรุ่นกรณีมีรุ่นใดรุ่นหนึ่งเต็มก่อน
๓. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกแผนธุรกิจ ภายในเดือนกรกฎาคม

เกณฑ์การผ่านการอบรม
๑. ครูผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมอบรมตลอดระยะเวลา
๒. ครูผู้เข้ารับการอบรมต้องนำตัวแทนนักเรียนเขียนแผนธุรกิจ บันทึกภาพและเสียงนำเสนอแผนธุรกิจ ส่งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
๓. ครูผู้เข้าร่วมอบรมต้องรายงานผลการนำความรู้จากการอบรมสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียนให้สำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
๔. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะส่งมอบเกียรติบัตร หลังสิ้นสุดการตัดสินคัดเลือกแผนธุรกิจ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
โครงสร้างหลักสูตรประกอบไปด้วย ๓ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ อบรมความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ โดยครูรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” นางสาวประทิน เลี่ยนจำรูญ
ส่วนที่ ๒ อบรมความรู้พื้นฐาน STEAM 4 INNOVATOR โดยวิทยากรสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ส่วนที่ ๓ แบ่งกลุ่มปฏิบัติการเขียนโมเดลธุรกิจด้วย Business Model Canvas

กำหนดการอบรม

สพฐ.เปิดอบรม โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 17 มีนาคม 2566
สพฐ.เปิดอบรม โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 17 มีนาคม 2566 4

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

บทความก่อนหน้านี้อบรมออนไลน์ สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว ! วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยStarfish Labz
บทความถัดไปคู่มือ การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา (คู่มือสหกรณ์ ป.1-ม.6)
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่