สพฐ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกโรงเรียน-ครูผู้สอนดีเด่น การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต ส่งใบสมัครภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564
สพฐ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกโรงเรียน-ครูผู้สอนดีเด่น การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต ส่งใบสมัครภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564

สพฐ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกโรงเรียน-ครูผู้สอนดีเด่น การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต ส่งใบสมัครภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น โรงเรียนดีเด่น ศึกษานิเทศก์ดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

สพฐ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกโรงเรียน-ครูผู้สอนดีเด่น การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต ส่งใบสมัครภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564
สพฐ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกโรงเรียน-ครูผู้สอนดีเด่น การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต ส่งใบสมัครภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทําโครงการคัดเลือกสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาดีเด่น โรงเรียนดีเด่น ศึกษานิเทศก์ดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ขึ้น เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตให้กว้างขวาง

มีการขยายผลการอบรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โดยเฉพาะครูสุขศึกษา และพลศึกษา และครูแนะแนวให้ได้รับการอบรมโปรแกรมดังกล่าวให้ครอบคลุมครบทุกโรงเรียน/ ทุกคน และเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน

สพฐ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกโรงเรียน-ครูผู้สอนดีเด่น การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต ส่งใบสมัครภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564
สพฐ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกโรงเรียน-ครูผู้สอนดีเด่น การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต ส่งใบสมัครภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564
สพฐ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกโรงเรียน-ครูผู้สอนดีเด่น การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต ส่งใบสมัครภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564
สพฐ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกโรงเรียน-ครูผู้สอนดีเด่น การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต ส่งใบสมัครภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564

จึงประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือก ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ/ หรือโรงเรียนที่สนใจจัดส่งใบสมัครกลับไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวงเล็บมุมซอง “คัดเลือกสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ประกาศ สพฐ.รับสมัคร
โครงการ
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ใบสมัคร

ขอบคุณที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่