สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดรับสมัคร โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดรับสมัคร โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดรับสมัคร โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.) จัดโครงการอบรมครู เชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจําปี 2564 วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และทักษะ ทางดาราศาสตร์พื้นฐาน การใช้อุปกรณ์พื้นฐานเพื่อศึกษาและสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ การนําความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์ในชั้นเรียน นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ทางด้านดาราศาสตร์แก่ครผู้เข้าร่วมอบรมด้วย โดยในปีงบประมาณ 2564 สถาบันฯ กําหนดให้มีการจัดกิจกรรมอบรมขึ้น จํานวน 5 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดแพร่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครูผู้สอนวิชาดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตาม ที่เว็ปไซต์ www.narit.or.th/index.php/teacher/training/basic ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วม กิจกรรมอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดรับสมัคร โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดรับสมัคร โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564

การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าสมัครและค่าลงทะเบียน โดยดำเนินการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมตามขั้นตอน ดังนี้

1. ศึกษารายละเอียด และรอบการจัดกิจกรรมอบรมครูขั้นต้น ประจำปี 2564
2. ดาวน์โหลด “แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม” พร้อมทั้งให้ผู้บริหารลงนามเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม 

ลิงค์เอกสาร >> คลิ๊กที่นี่ <<

3.กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์บน Google Formsโดยเลือกครั้งที่สมัครเข้าร่วมอบรม ดังนี้

3.1 เลือกครั้ง และสถานที่ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอบรม ( เลือกสมัครได้ท่านละ 1 ที่ )

ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดกาญจนบุรี  
ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดแพร่ 
ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดอุดรธานี* 
ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี*  


3.2 กรอกรายละเอียดของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม พร้อมตอบคำถามประกอบการสมัคร
3.3 แนบเอกสาร “แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม” ที่ลงนามแล้วรับรองแล้ว
3.4 แนบเอกสาร “สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร” ที่ลงนามสำนักถูกต้องแล้ว
3.5 ตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการส่งใบสมัครบนระบบออนไลน์ บน Google Forms


4. ผู้สมัครจะได้รับ e-mail ตอบกลับผลการรับสมัคร และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่ เว็ปไซด์อบรมครูในแต่ละรอบ ที่ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/basic

กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม

ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่     25 – 27 ธันวาคม 2563
ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดแพร่  ระหว่างวันที่29 – 31 มกราคม 2564
ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดอุดรธานี*ระหว่างวันที่5 – 7 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่19 – 21 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี*     ระหว่างวันที่5 – 7 พฤษภาคม 2564


กำหนดการรับสมัคร

ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดกาญจนบุรี         รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่      23 ธันวาคม 2563
ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดแพร่    รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่25 มกราคม 2564
ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดอุดรธานี*รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่1 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดศรีสะเกษรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่15 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี*รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่1 พฤษภาคม 2564

* สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 5 เป็นการเลื่อนการจัดกิจกรรมอบรมมาจากปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถ จัดกิจกรรมอบรมตามกำหนดการเดินได้ และเลื่อนมาจัดกิจกรรมอบรมในปี 2564 แทน

จำนวนรับสมัคร

        โครงการอบรมครูเชิงปฏิรูปการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564 จัดกิจกรรมอบรมทั้งสิ้น 5 ครั้ง รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งละ 120 คน โดยถือลำดับการส่งใบสมัครก่อนหลังเป็นสำคัญ

        การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมจะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้เข้าอบรมมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้ง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรมอบรมได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/basic หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-121268-9 ต่อ 305 (ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์)

การเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

  1. ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทุกท่านสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พักและค่าเดินทาง ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
  2. ผู้เข้าร่วมอบรม จะต้องมีชั่วโมงเวลาเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม ทั้งภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ และภาคสังเกตการณ์ (ในช่วงกลางคืน) ไม่น้อยกว่าชั่วโมงที่กำหนดไว้ ตามข้อกำหนดหลักสูตรการอบรม
  3. ครู หรือโรงเรียน ที่มีกล้องโทรทรรศน์ กล้องสองตา หรืออุปกรณ์สังเกตการณ์ สามารถนำมาร่วมกิจกรรมภาคสังเกตการณ์ และกิจกรรมภาคปฏิบัติได้
  4. กรุณานำคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Computer Notebook) และอุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่าน USB มาใช้ระหว่างร่วมกิจกรรมอบรมด้วย เนื่องจากเป็นกิจกรรมการใช้งานซอฟต์แวร์ทางดาราศาสตร์

หมายเหตุ

  1. ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม สามารถเลือกกิจกรรมอบรมในแต่ละรอบได้ตามที่ท่านสะดวกเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
  2. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้ โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันอบรม อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ( เพื่อดำเนินการด้านการจัดอบรมและไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ ของผู้เข้าอบรมท่านอื่น )

เอกสารเพิ่มเติม

หนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ
แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ตัวอย่างใบสมัคร

ขอบคุณที่มา : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (narit.or.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่