ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันมาฆบูชาออนไลน์ สาระวันมาฆบูชา Quizตื่นรู้-สู่ธรรม นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ โดยกรมการศาสนา
ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันมาฆบูชาออนไลน์ สาระวันมาฆบูชา Quizตื่นรู้-สู่ธรรม นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ โดยกรมการศาสนา

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันมาฆบูชาออนไลน์ สาระวันมาฆบูชา Quizตื่นรู้-สู่ธรรม นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ โดยกรมการศาสนา

“วันมาฆบูชา”
มาฆปุรณมี “วันมาฆบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๓ หรือ “วันจาตุรงคสันนิบาต”
ซึ่งในวันนี้มีเหตุการณ์ที่สําคัญ ๔ ประการ คือ

๑. เป็นวันที่มีพระสาวกของพระพุทธเจ้าจํานวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ พร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย

๒. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรง จากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา

๓. พระสงฆ์โดยทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ คือ ผู้ได้อภิญญา ๖

๔. วันนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือนมามะ (ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๓)

ซึ่งในวันนี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่เรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์
อันเป็นหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนา คือ ๑. ไม่ทําชั่วทั้งปวง ๒. ทําความดี ๓. ทําจิตใจให้ผ่องใส

“วันมาฆบูชา” ได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ ในประเทศไทย โดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์และประชาชน จะประกอบพิธีต่างๆ เช่น การทําบุญ ตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อบูชารําลึกถึงพระรัตนตรัยในเหตุการณ์สําคัญดังกล่าวและเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล

โดยกิจกรรม วันมาฆบูชาออนไลน์ มีรายละเอียดดังนี้

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันมาฆบูชาออนไลน์ สาระวันมาฆบูชา Quizตื่นรู้-สู่ธรรม นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ โดยกรมการศาสนา
ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันมาฆบูชา ออนไลน์ สาระวันมาฆบูชา Quizตื่นรู้-สู่ธรรม นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ โดยกรมการศาสนา

สาระวันมาฆบูชา

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันมาฆบูชา ออนไลน์ สาระวันมาฆบูชา Quizตื่นรู้-สู่ธรรม นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ โดยกรมการศาสนา

Quizตื่นรู้-สู่ธรรม

นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ออนไลน์ ได้ที่นี่

ขอบคุณที่มา : https://www.วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่