สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2567 เปิดรับผลงานถึง 31 พฤษภาคม 2567
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2567 เปิดรับผลงานถึง 31 พฤษภาคม 2567

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2567 เปิดรับผลงานถึง 31 พฤษภาคม 2567

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี ๒๕๖๗ จะจัดให้มีการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมที่สะท้อนถึงการพัฒนาประชาธิปไตยผ่านกระบวนการที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประชาธิปไตยจากพื้นฐานของโรงเรียนสถานศึกษา เชื่อมโยงชุมชนแบบเดิมสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพทั้งมิติเชิงโครงสร้าง มิติเชิ่งกระบวนการ มิติเชิงวิถีชีวิต ซึ่งจะนำสู่การจัดการแก้ไขปัญหาสังคม/ชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ส่งผลต่อการพัฒนาขยายผลเผยแพร่เป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่น ๆต่อการสร้างสังคมคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

การส่งผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยเข้าประกวด

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ๑ คณะต่อ ๑ ผลงาน จะต้องจัดทำเอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรมและตอบคำถามเอกสารประกอบการพิจารณาผลงานตามแบบที่คณะกรรมการฯ กำหนดให้ครบถ้วนความยาวอย่างละไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษเอ A พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวพิมพ์ (๑๖ พอยท์) และจัดทำวีดิทัศน์สรุปผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ความยาว ๓ – ๕ นาที สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : democinnovation@parliament.go.th หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน ได้ที่

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๑๑๑๑ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
(การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย)

ทั้งนี้ กรณีที่ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำหรับในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนจะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2567 เปิดรับผลงานถึง 31 พฤษภาคม 2567
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2567 เปิดรับผลงานถึง 31 พฤษภาคม 2567 3
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2567 เปิดรับผลงานถึง 31 พฤษภาคม 2567
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2567 เปิดรับผลงานถึง 31 พฤษภาคม 2567 4

ขอบคุณที่มา : โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย – Democratic Innovation

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่