วธ.เปิดคอร์สเสริมฐานเด็กไทยรู้ทันสื่อ จัดประกวดสื่อดี-รู้วิธีต้านข่าวปลอม
วธ.เปิดคอร์สเสริมฐานเด็กไทยรู้ทันสื่อ จัดประกวดสื่อดี-รู้วิธีต้านข่าวปลอม

วธ.เปิดคอร์สเสริมฐานเด็กไทยรู้ทันสื่อ จัดประกวดสื่อดี-รู้วิธีต้านข่าวปลอม

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกิดชีวิตวิถีใหม่ ประชาชนเข้ามีการติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ มีการรับข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งอาจได้รับข้อมูลทั้งดีและ ไม่เหมาะสม โดย วธ. มีความกังวล ในกรณีที่เด็กและเยาวชนไม่มีภูมิคุ้มกันในการเลือกรับกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร อาจเกิดผลในทางไม่เหมาะสม อาทิ การกลั่นแกล้งหรือรังแกกันในโลกออนไลน์ หรือการเผยแพร่ข่าวปลอม ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และต่อภาพลักษณ์ประเทศ ทั้งนี้ วธ. จึงเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างและขยายเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : การขับเคลื่อนกิจกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศกว่า 1,150 คน

วธ.เปิดคอร์สเสริมฐานเด็กไทยรู้ทันสื่อ จัดประกวดสื่อดี-รู้วิธีต้านข่าวปลอม
การประกวด Young เป็นไทย วัฒนธรรมวิถีใหม่ของวัยรุ่น
วธ.เปิดคอร์สเสริมฐานเด็กไทยรู้ทันสื่อ จัดประกวดสื่อดี-รู้วิธีต้านข่าวปลอม
การประกวด Young เป็นไทย วัฒนธรรมวิถีใหม่ของวัยรุ่น

ปลัดวธ. กล่าวอีกว่า ในหลักสูตรมุ่งเน้นการเปิดพื้นที่แสดงออกทางความคิดในมุมมองของคนรุ่นใหม่ สะท้อนถึงปัญหาสังคม วิธีการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข รวมไปถึงการสืบสานงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย การสร้างและขยายเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม การประกวดคลิปวิดีโอ “Young เป็นไทย วัฒนธรรมวิถีใหม่ของวัยรุ่น” และ การนำผลงานของเด็กและเยาวชนมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อโทรทัศน์ ซึ่งจะสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอดจนสามารถการขยายเครือข่าย เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในพื้นที่ให้มากขึ้น ก่อให้เกิดสังคมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ขอบคุณที่มา : Facebook At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่