ลิงก์แบบทดสอบหลังอบรม การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (NEXT Normal Innovative Educator on OBEC Academy)” วันที่ 18 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตร โดยม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ ร่วมกับ สพฐ.
ลิงก์แบบทดสอบหลังอบรม การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (NEXT Normal Innovative Educator on OBEC Academy)” วันที่ 18 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตร โดยม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ ร่วมกับ สพฐ.

ลิงก์แบบประเมินหลังอบรม การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (NEXT Normal Innovative Educator on OBEC Academy)” วันที่ 19 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตร โดยม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ ร่วมกับ สพฐ.

ขอเรียนเชิญ คุณครู ศึกษานิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ “การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (NEXT Normal Innovative Educator on OBEC Academy)” ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2565

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรฟรี เข้าร่วมการอบรม

 • การออกแบบการเรียนการสอนและการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในยุค NEXT Normal Education Reimagined
 • การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล
 • การเรียนรู้ผสมผสานแบบยืดหยุ่น: การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ผ่าน OBEC Academy
 • การนิเทศเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ผ่าน OBEC Academy

หลักสูตรที่ 1 ศึกษานิเทศท์ และผู้ดูแลระบบในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 การออกแบบการเรียนการสอนและการสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ในยุค NEXT Normal Education Reimagined
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล
 • วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 การนิเทศเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดีจิทัล

ลิงก์แบบประเมินหลังอบรม การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (NEXT Normal Innovative Educator on OBEC Academy)” วันที่ 19 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตร โดยม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ ร่วมกับ สพฐ. 9
ลิงก์แบบประเมินหลังอบรม การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (NEXT Normal Innovative Educator on OBEC Academy)” วันที่ 19 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตร โดยม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ ร่วมกับ สพฐ. 10
ลิงก์แบบประเมินหลังอบรม การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (NEXT Normal Innovative Educator on OBEC Academy)” วันที่ 19 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตร โดยม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ ร่วมกับ สพฐ. 11
ลิงก์แบบประเมินหลังอบรม การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (NEXT Normal Innovative Educator on OBEC Academy)” วันที่ 19 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตร โดยม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ ร่วมกับ สพฐ. 12

หลักสูตรที่ 2 ครูผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษา

 • วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 การออกแบบการเรียนการสอนและการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในยุค NEXT Normal Education Reimagined
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ เทคโนโลยีดิจิทัล
 • วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 การจัดการเรียนแบบผสมผสาน: การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

ลิงก์แบบประเมินหลังอบรม การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (NEXT Normal Innovative Educator on OBEC Academy)” วันที่ 19 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตร โดยม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ ร่วมกับ สพฐ. 13
ลิงก์แบบประเมินหลังอบรม การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (NEXT Normal Innovative Educator on OBEC Academy)” วันที่ 19 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตร โดยม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ ร่วมกับ สพฐ. 14
ลิงก์แบบประเมินหลังอบรม การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (NEXT Normal Innovative Educator on OBEC Academy)” วันที่ 19 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตร โดยม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ ร่วมกับ สพฐ. 15

หมายเหตุ

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมควรเตรียมมาด้วย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

วิทยากร

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บัวบางพลู ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • อาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
 • อาจารย์นพดล รัตนวิเศษรัตน์ นักวิจัย ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลิงก์เข้าร่วมกิจกรรมและอบรมย้อนหลัง

17 กันยายน 2565

https://bit.ly/OBEC-170922

18 กันยายน 2565

https://bit.ly/OBEC-180922

19 กันยายน 2565

ห้องอบรมที่ 1

https://bit.ly/OBEC-190922-R1

ห้องอบรมที่ 2

https://bit.ly/OBEC-190922-R2

ดาวน์โหลดกำหนดการ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลิงก์แบบทดสอบหลังอบรม การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (NEXT Normal Innovative Educator on OBEC Academy)” วันที่ 18 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตร โดยม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ ร่วมกับ สพฐ.
ลิงก์แบบทดสอบหลังอบรม การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (NEXT Normal Innovative Educator on OBEC Academy)” วันที่ 19 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตร โดยม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ ร่วมกับ สพฐ.

ลิงก์แบบประเมินความรู้

หลักสูตรที่ 1 ศึกษานิเทศ
https://forms.office.com/r/jzHJejg2L0

หลักสูตรที่ 2 คุณครู
https://forms.office.com/r/Nbp8vv0j4y

>>ลิงก์รับใบประกาศนียบัตร OBEC Academy สามารถเข้าที่เว็บไซต์ https://dlp.obec.go.th หรือลิงก์สำรอง https://obecacademy.azurefd.net

ขั้นตอนการ Download ประกาศนียบัตร OBEC Academy

 1. ทำแบบทดสอบให้ผ่าน 70%
 2. login เข้าระบบที่ https://obecacademy.azurewebsites.net/
  (ต้องใช้เน็ตมือถือครับ) โดยลงชื่อเข้าใช้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์
 3. เข้าที่เมนูหลักสูตรของฉัน (My Courses)
 4. หาหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ 18 ก.ย.2565 หลักสูตรที่ ……….”
 5. เข้าไปยืนยันข้อมูล
 6. กดที่ Certificate รอระบบ Gen ประกาศนียบัตรให้
 7. กดออก
 8. เข้าที่การรับรองของฉัน (My Certificates)
 9. กดที่หาหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ 18 ก.ย.2565 หลักสูตรที่ ……..”
 10. กดดาวน์โหลดใบรับรอง

*** หากเข้าโหลดไม่ได้ ให้กลับมาดาวน์โหลดในวันถัดไปครับ (แต่ให้ทำแบบทดสอบไว้ก่อนครับ)

ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ขอบคุณที่มา Thailand Innovative Educator

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่