แจกฟรี‼️ รายงานผลการอบรม หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง จำนวน 12 ชั่วโมง ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิต ครู Kwang Kongmuenrak
แจกฟรี‼️ รายงานผลการอบรม หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง จำนวน 12 ชั่วโมง ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิต ครู Kwang Kongmuenrak

แจกฟรี‼️ รายงานผลการอบรม หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง จำนวน 12 ชั่วโมง ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิต ครู Kwang Kongmuenrak

แบ่งปันไฟล์ word ฟรี‼️ รายงานผลการอบรม หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง จำนวน 12 ชั่วโมง แผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอายุราชการ 1-5 ปี หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง รับการพัฒนาผ่านระบบ KHURU Online

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับองค์ความรู้ มีความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการออมและการวางแผนการบริหารจัดการทางการเงิน

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปประยุกใช้ในการวางแผนการออมและบริหารจัดการทางการเงิน

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

1. มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังการพัฒนา (Postest) จากแบบทดสอบแบบสุ่มเลือก 20 ข้อ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องทำคะแนนได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเข้ารับการพัฒนาให้จบภายในเวลาที่กำหนด จึงจะสามารถขอรับวุฒิบัตรผ่านการพัฒนาได้

2. มีการตรวจสอบเวลาเข้าเรียนในหลักสูตรออนไลน์ไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาในหลักสูตร (12 ชั่วโมง)

หมายเหตุ

1. ในระหว่างการพัฒนา ท่านสามารถเข้ามาเรียน และหยุดการเรียนได้ตลอดเวลา โดยท่านต้องเข้ามาเรียนต่อในหัวข้อต่อจากที่ท่านหยุดไป ให้ครบทุกหัวข้อในแต่ละหน่วยการเรียนรู้

2. ผู้เข้ารับการพัฒนามีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังการพัฒนา (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการในการพัฒนาครบทุกหน่วยการเรียนรู้ และระยะเวลามากกว่า 80% ขึ้นไป

3. ผู้เข้ารับการพัฒนาจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

แจกฟรี‼️ รายงานผลการอบรม หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง จำนวน 12 ชั่วโมง ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิต ครู Kwang Kongmuenrak
แจกฟรี‼️ รายงานผลการอบรม หลักสูตรครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง จำนวน 12 ชั่วโมง ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิต ครู Kwang Kongmuenrak

ตัวอย่างไฟล์

แจกฟรี‼️ รายงานผลการอบรม หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง จำนวน 12 ชั่วโมง ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิต ครู Kwang Kongmuenrak
แจกฟรี‼️ รายงานผลการอบรม หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง จำนวน 12 ชั่วโมง ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิต ครู Kwang Kongmuenrak
แจกฟรี‼️ รายงานผลการอบรม หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง จำนวน 12 ชั่วโมง ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิต ครู Kwang Kongmuenrak

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอขอบคุณ ครู Kwang Kongmuenrak

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่