ดาวน์โหลดไฟล์รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมไหว้ครู โดย เพจ สื่อการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา By Teacher Bew 

ดาวน์โหลดไฟล์ สรุปผลการประเมินกิจกรรมไหว้ครู ดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง ขอบคุณโรงเรียน บ้านหนองเต่า และเพจ สื่อการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา By Teacher Bew 

หลักการและเหตุผล

ครู คือปูชนียบุคคลทีไม่มีคำว่าเกษียณอยู่ในหัวใจของศิษย์ การศึกษาเล่าเรียนวิชาใดสาขาใดก็ตาม จะประสบความสำเร็จได้ต้องมี “ครู” เป็นผู้ให้การอบรม แนะนำสั่งสอนเป็นผู้ให้ในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้เป็น“ ศิษย์” ดังนั้น ครูจึงเป็นผู้มีพระคุณรองลงมาจากบิดามารดาเป็นผู้ซึ่งขจัดอวิชา การตอบแทนพระคุณครู นอกจากการแสดงความเคารพนบนอบ ด้วยการกราบไหว้ และปฏิบัติตามคำสั่งสอนแล้ว สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ศิษย์ได้แสดงความระลึกถึงพระคุณครูได้อีกทางสิ่งหนึ่ง คือ การจัดพิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู เป็นประเพณีที่คนไทยได้สืบทอดกันมาช้านาน นับว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามที่ควรอนุรักษ์และเสริมสร้างความตระหนักให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้รำลึกถึงครู อาจารย์ ที่ได้ให้การอบรม สั่งสอน อีกทั้งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา พิธีไหว้ครู ถือเป็นประเพณี และวัฒนธรรมประจำชาติ ที่แสดงออกเป็นรูปธรรมแสดงถึงลักษณะนิสัยและจิตใจของคนในชาติว่า เป็นผู้ที่มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ เป็นกิจกรรมอันดีงามที่ประพฤติปฏิบัติ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ทั้งที่มีชีวิตอยู่และผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีอันดีงาม
2.2 เพื่อสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา
2.3 เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้ศิษย์ยึดมั่นในคำสั่งสอนของครู ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
2.4 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
2.5 เพื่อให้นักเรียนได้ผ่านพิธีการตามขั้นตอนการศึกษาวิชาศิลปะพิธีไหว้ครูเป็นพิธี

เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม

3.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความสำนึกถึงความดีงามของครู

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมไหว้ครู โดย เพจ สื่อการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา By Teacher Bew 

ขอบคุณที่มา สื่อการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา By Teacher Bew

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่