รับสมัครคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๗
รับสมัครคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๗

รับสมัครคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๗

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้ออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗ ด้วย สวธ.ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย ที่แสดงถึงความเป็นชาติที่มีอารยธรรม มีความเจริญทางมรดกภูมิปัญญาที่พัฒนาการและสืบสานจนถึงปัจจุบัน จึงได้ดำเนินการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ ภาษาไทย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ถูกต้อง เหมาะสมในการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นแก่เยาวชนและประชาชน

รับสมัครคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๗ 2

เงื่อนไขการสมัครและการเข้าร่วมโครงการ

๒.๑ ผู้สมัครที่อยู่ต่างจังหวัด ติดต่อขอรับรายละเอียดหลักเกณฑ์การสมัครและใบสมัคร ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ตามวัน เวลาราชการหรือทาง http://www.cutture.go.th (ข่าวประกาศ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๒.๒ ผู้สมัครที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ติดต่อขอรับรายละเอียดหลักเกณฑ์การสมัคร และใบสมัคร ได้ที่กลุ่มสืบสานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๒๒๖ ตามวัน เวลาราชการ หรือทาง http://www.culture.go.th (ข่าวประกาศ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๒.๓ ผู้สมัครที่อยู่ต่างจังหวัด .ต้องส่งประวัติพร้อมหลักฐานการสมัคร โดยส่งไปที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒.๔ ผู้สมัครที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ต้องส่งประวัติพร้อมหลักฐานการสมัคร โดยส่งไปที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗

-หลักเกณฑ์การคัดเลือก/แบบเสนอประวัติและผลงาน

-แบบเสนอประวัติและผลงานของผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย(word)

-แบบเสนอประวัติและผลงาน(word)

ขอบคุณที่มา : culture.go.th

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่