อบรมออนไลน์ หลักสูตร ระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.ราชบุรี เขต 1
อบรมออนไลน์ หลักสูตร ระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.ราชบุรี เขต 1

อบรมออนไลน์ หลักสูตร ระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.ราชบุรี เขต 1

แบบทดสอบประเมินความรู้นี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อประเมินความรู้ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ หลักสูตรระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555  ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้จากเนื้อหาให้ครบทุกบท เมื่อเรียนรู้ครบทุกบทเสร็จสิ้นแล้ว สามารถทำแบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

อบรมออนไลน์ หลักสูตร ระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.ราชบุรี เขต 1 3

คลิกเข้าเรียน :: หลักสูตรระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
        หลักสูตร ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ นี้ พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
      2.1 เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
      2.2 เพื่อให้ข้าราชการได้รับทราบถึงสิทธิของตน
      2.3 เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ศึกษา ค้นคว้า นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนดไว้ 

2. รูปแบบการอบรม
      การอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งกำหนดให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้จากเนื้อหาระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการครบทุกรายการ เมื่อเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้ว สามารถทำแบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ 

3. เนื้อหาการอบรม
      การอบรมหลักสูตรระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ มีเนื้อหาประกอบด้วย
      3.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
      3.2 ตารางสรุปการลา
      3.3 รูปแบบใบลา 

4. การวัดความรู้
      ทำแบบทดสอบ จำนวน 30 ข้อ โดยมีเกณฑ์การผ่าน 80% จะได้รับวุฒิบัตรทันที ทางอีเมล์ที่ระบุไว้

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ หลักสูตร ระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.ราชบุรี เขต 1
อบรมออนไลน์ หลักสูตร ระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.ราชบุรี เขต 1

ขอบคุณที่มา :: สพป.ราชบุรี 1

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่