ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรม งานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 : Regional Research Expo 2023” ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พบกับนิทรรศการ และกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ?นิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ?นิทรรศการการวิจัยของหน่วยงาน/นักวิจัยในพื้นที่/เครือข่ายการวิจัยในภูมิภาค ?นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ?พื้นที่ให้คำปรึกษาความรู้จากงานวิจัย ?ตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

?การประกวดนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวและภูมิปัญญาล้านนา ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG

?การนำเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” 6 กลุ่มเรื่อง ?เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านการเกษตรและอาหาร ?เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านพลังงาน วัสดุ และสิ่งแวดล้อม ?ยกระดับการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์และภูมิปัญญาล้านนา ?งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน งานวิจัยรับใช้สังคม ?การอนุรักษ์ทรัพยากรไทยเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

สามารถสแกน QR-Code ลงทะเบียน14 หลักสูตร ได้รับเกียรติบัตรถึง 14 ใบ

 1. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พลัง อว. กับการพัฒนาภาค พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
 2. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อน BCG Area Based ในจังหวัดนำร่อง น.สพ. ยุคล ลิ้มแหลมทอง และ ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา
 3. การเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าไทยในภาคเหนือ ด้วยโมเดล BCG รศ. ดร. ยศพงษ์ ลออนวล และ คุณวีระศักดิ์ แป้นพ่วง
 4. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือและการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ผศ. ดร. ชนม์เจริญ แสวงรัตน์
 5. การอนุรักษ์ทรัพยากรไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG คุณพรชัย จุฑามาศ
 6. การใช้หลักการ BCG เพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารโปรตีนสำหรับเศรษฐกิจชุมชน ผศ. ดร. ศมณพร สุทธิบาก และ คุณรามินทร์ ศรีโยหะ
 7. ARSA Framework Metaverse 2D Avatar (GPU) กับการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG รศ. ดร. อาษา ตั้งจิตสมคิด
 8. Organic Agricultural Network : OAN ระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สำหรับกลุ่มธุรกิจเกษตรอินทรีย์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG แบบครบวงจร คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ
 9. เทคโนโลยีดูแลสุขภาพและนวัตกรรมต้านชราจากผลงานวิจัย รศ. ดร. ภญ. รัตติรส คนการณ์ และ รศ. ดร. ภญ. วรรธิดา ชัยญาณะ
 10. เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารในภาคเหนือ ผอ.ปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน
 11. ARSA Framework กับการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ Start up ในยุคเศรษฐกิจ BCG รศ. ดร. อาษา ตั้งจิตสมคิด
 12. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง BCG Model กับการพัฒนาวิจัยประเทศไทย ดร. วรินธร สงคศิริ
 13. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยนวัตกรรมการท่องเที่ยวยุคดิจิทัลภาคเหนือ ศ. ดร. เทิดชาย ช่วยบำรุง
 14. ชุมชนรากฐานใหม่ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต รศ. ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ

ขั้นตอนการรับเกียรติบัตร

1. คลิกลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 5

2. คลิกเข้าร่วมประชุม / สัมมนา โดยการสแกน QR Code ในหลักสูตรที่ต้องการ (ต้องสแกน ถ้าไม่สแกนจะไม่ได้รับใบประกาศ)

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

3. คลิกดาวน์โหลดประกาศนียบัตร ที่เมนู “ประกาศนียบัตร”

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6

ที่มา :: มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่