ขอเชิญลงทะเบียนอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
ขอเชิญลงทะเบียนอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

ขอเชิญลงทะเบียนอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ได้เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ โดยรับสมัครผู้ที่สนใจซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นจำนวนมาก เรียนออนไลน์ฟรี

ซึ่งโครงการนี้ เป็น โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21” จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านอาชีพ

หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑
๓. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการให้มีความพร้อมมุ่งสู่เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษระดับสากล (CEFR) มากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย:

 • ผู้บริหาร ครู และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑,๕๐๐ คน
  รูปแบบการพัฒนา
 • ระยะที่ ๑ (ระหว่างเดือนมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๖) การพัฒนาด้วยโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ
  สำเร็จรูปบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet-Based Leamning) โดยผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถบริหารจัดการเวลา
  ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น Notebook PC หรือ
  โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน เป็นต้น
 • ระยะที่ ๒ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๖) การประชุมสัมมนาวิชาการผู้นำเสนอผลการ
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ “MOE Speech Contest 2023” ณ สถาบันพัฒนาครู
  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  การรับสมัคร
  สมัครได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่

ดาวน์โหลดประชาสัมพันธ์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่