ขอเชิญลงทะเบียนอบรมฟรี หลักสูตร ฝ่าวิกฤตพิชิตหนี้ พร้อมรับเกียรติบัตรโดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง Onsite และ Online รับจำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
ขอเชิญลงทะเบียนอบรมฟรี หลักสูตร ฝ่าวิกฤตพิชิตหนี้ พร้อมรับเกียรติบัตรโดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง Onsite และ Online รับจำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมฟรี หลักสูตร ฝ่าวิกฤตพิชิตหนี้ พร้อมรับเกียรติบัตรโดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง Onsite และ Online รับจำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน

ชื่อหลักสูตร ผ่าวิกฤตพิชิตหนี้

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมฟรี หลักสูตร ฝ่าวิกฤตพิชิตหนี้ พร้อมรับเกียรติบัตรโดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง Onsite และ Online รับจำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
ขอเชิญลงทะเบียนอบรมฟรี หลักสูตร ฝ่าวิกฤตพิชิตหนี้ พร้อมรับเกียรติบัตรโดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง Onsite และ Online รับจำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน หลักสูตรผ่าวิกฤตพิชิตหนี้ (Fighting Debt) เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ยังไม่เป็นหนี้และรายที่กำลังคิดจะก่อหนี้ เพื่อเป็นเหมือนแนวกำแพงป้องกัน ก่อนที่จะก่อหนี้และทำให้สถานการณ์การดำรงชีวิตจะย่ำแย่ และสำหรับกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นหนี้และใช้วิธีแก้ปัญหาไม่ถูกต้องจนทำให้ปัญหาหนี้ของตัวเองหนักมากขี้น ให้ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ทำให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้

จุดประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับองค์ความรู้ มีความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดระบบการเงินในชีวิตประจำวันได้รับรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินแต่ละวิธี จนสามารถมองเห็นภาพรวมของการแก้ปัญหาหนี้สินได้ และสามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการนำไปใช้

เนื้อหาหลักสูตร ๖ ชั่วโมง

เนื้อหาหลักสูตร ผ่าวิกฤตพิชิตหนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ๆ ดังนี้

– การแก้ปัญหาหนี้ในระบบ

– การปลดหนี้ที่ถูกต้องเป็นระบบ

– ข้อเท็จจริงของการทวงหนี้โหด

– วิธีการชำระหนี้

– การใช้รายได้ของตัวเองในการชำระหนี้ โดยไม่ไปก่อหนี้เพิ่ม เพื่อมาชำระหนี้

– การจัดระบบการเงิน

– บริหารจัดการบัญชีรายรับ-รายจ่าย ทำตารางหนี้

– การใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน การลดรายจ่าย การออมเงินที่ถูกต้อง

– การใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหลังจากปลดหนี้

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมฟรี หลักสูตร ฝ่าวิกฤตพิชิตหนี้ พร้อมรับเกียรติบัตรโดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง Onsite และ Online รับจำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 5
ขอเชิญลงทะเบียนอบรมฟรี หลักสูตร ฝ่าวิกฤตพิชิตหนี้ พร้อมรับเกียรติบัตรโดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง Onsite และ Online รับจำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 6

ระยะเวลาในการพัฒนา

วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ㆍ๘.๓๐ – ๑๖.0๐ น. (๖ ชั่วโมง) ผ่านการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียน และผ่านระบบออนไลน์

จำนวนที่รับสมัคร

๑ กลุ่มที่ ๑ เข้ารับการอบรม ณ สถาบันพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับบุคคลที่มีปัญหา ต้องการคำปรึกษา แนะนำ โดยตรงกับวิทยากร จำนวน ๑๐๐ คน

๒ กลุ่มที่ ๒ เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ จำนวนไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ คน

ค่าใช้จ่าย

สำหรับกลุ่มที่ ๑ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบ

สามารถเดินทางเข้าพัก ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

กำหนดวันรับสมัคร

เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ไป จนถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ หรือได้กลุ่มเป้าหมายเต็มตามจำนวนที่กำหนด ( onsite จำนวน ๑๐๐ คน online จำนวน ๓๐,๐๐๐ คน )

การรับเกียรติบัตร

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จะดำเนินการตรวจสอบ

๑. ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ต้องไม่น้อยกว่า ๘0%

๒. มีผลการทดสอบหลังการพัฒนา

ผู้ผ่านการพัฒนา จะสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้จากช่องทางที่ลงทะเบียน

http://train.opsmoe.go.th/pub/login/ ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมฟรี หลักสูตร ฝ่าวิกฤตพิชิตหนี้ พร้อมรับเกียรติบัตรโดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง Onsite และ Online รับจำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

คู่มือการใช้งาน

ขั้นตอนการอบรม

1.ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม และดาวน์โหลดเกียรติบัตร
http://train.opsmoe.go.th/pub/login/

2. ท่านที่ประสงค์จะเข้าอบรม ต้องเข้าร่วมกลุ่ม Facebook :
Fighting Debt Course เพื่อการติดต่อสื่อสาร และรับ link เข้าอบรม
ติดต่อเจ้าหน้าที่ แอดมิน

3.ศึกษารายละเอียดหลักสูตร
ขั้นตอนการลงทะเบียนและการรับเกียรติบัตร

4. โปรดกรอกใบตอบรับ เพื่อเลือกกลุ่มที่จะเข้ารับการพัฒนา
กลุ่ม 1 onsite ณ สถาบันพัฒนาครูฯ จำนวน 100 คน
กลุ่ม 2 online ผ่าน Microsoft term จำนวน 30,000 คน

ขอบคุณที่มา : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่