สพฐ.ขอเชิญร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ Correct or Corrupt ส่งผลงาน 5 - 15 พฤศจิกายน 2565
สพฐ.ขอเชิญร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ Correct or Corrupt ส่งผลงาน 5 - 15 พฤศจิกายน 2565

สพฐ.ขอเชิญร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ Correct or Corrupt ส่งผลงาน 5 – 15 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต เปิดให้โรงเรียนที่สนใจผลิตภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตส่งใบสมัครและผลงานเข้าร่วมการประกวดระหว่างวันที่ 5 – 15 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้หัวข้อ Correct or Corrupt รายละเอียดสามารถสแกนคิวอาร์โค๊ดในภาพ

กรอบแนวคิด

ปัจจุบันภาพยนตร์นับเป็นสื่อบันเทิงที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังสามารถสอดแทรกสาระความรู้ รวมถึงให้แง่คิดในเรื่องต่าง ๆได้เป็นอย่างดี ภาพยนตร์ช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ภาพยนตร์บางเรื่องสร้างจากเรื่องราวเหตุการณ์จริงการถ่ายทอดประสบการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความประสบผลสำเร็จ ผู้ชมส่วนมากจะเกิดอรรถรสในการรับชมสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมได้เป็นอย่างดี การถ่ายทอดเรื่องราวที่ดี สิ่งที่ดี มีคุณค่าแก่จิตใจส่งผลให้เรามีความสุขตามไปด้วย ภาพยนตร์จะถ่ายทอดเรื่องราวและเพิ่มเนื้อหาการแสดงที่สอดแทรกสาระและข้อคิดดี ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิต การเดินทางท่องเที่ยว เจตคติ เรื่องความรัก ขนบธรรมเนียม ประเพณี รวมถึงเรื่องราวประสบการณ์จริง ทำให้เรารู้ว่าเราควรปฏิบัติตามเช่นไรและไม่ควรทำเช่นไร หรือสะท้อนให้คิดตามอาจจะช่วยให้เราค้นพบตนเองได้ง่ายขึ้น

ภาพยนตร์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรมของผู้ชมที่เป็นผู้รับสารมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการทุจริต แม้แต่เรื่องเล็ก ๆ ส่งผลต่อการซึมชับพฤติกรรมของนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติอย่างยิ่ง ภาพยนตร์ที่เน้นเรื่องราวการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ จะเป็นการปลูกฝัง ซึมชับการต่อต้านทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์สั้น
การต่อต้นทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์ เป็นสื่ออย่างหนึ่งที่เข้าถึงวัยนักเรียน เพราะการชมภาพยนตร์เป็นการได้รับความบันเทิง ความสนุกสนาน ช่วยผ่อนคลายและลดความตึงเครียดได้เป็นอย่างดี พร้อมกับปลูกฝังเจตคติการต่อต้านทุจริตในรูปอีกทางหนึ่ง

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่วัยรุ่น จึงได้กระตุ้นและผลักดันให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดผลิตภาพยนตร์สั้นที่สร้างสรรค์ เพื่อแสดงผลงานในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขัน กิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยเน้นการสอดแทรกแนวคิดด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของชาติลงไปในเนื้อหาของภาพยนตร์ อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกของนักเรียนสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น ให้มีพื้นที่ในการนำเสนอผลงานสู่สาธารณชนอย่างเสรี เป็นเวทีให้มวลชนและผู้ชมภาพยนตร์ได้มีทางเลือกในการชมภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาแตกต่างกันอย่างหลากหลาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในการผลิตภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริต”

2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น ตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต

3 เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงานภาพยนตร์สั้นของโรงเรียนสุจริตต่อสาธารณชน

สพฐ.ขอเชิญร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ Correct or Corrupt ส่งผลงาน 5 – 15 พฤศจิกายน 2565

แนวทางการดำเนินกิจกรรมการผลิตภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต

สพฐ.ขอเชิญร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ Correct or Corrupt ส่งผลงาน 5 – 15 พฤศจิกายน 2565

การรายงานผล

ให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมผลิตภาพยนตร์สั้น ตามแบบที่กำหนดไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใน วัน – เวลาที่กำหนด โดยดำเนินการจัดทำรายงานเป็นเอกสาร พร้อมลิงก็ไฟล์ข้อมูลรายงานและภาพยนตร์สั้น ส่งตามช่องทางที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนด ดังนี้

1. ลิงก์ภาพยนตร์สั้น ความยาว ๓ – ๗ นาที (รวม Title และ End Credit)

2. รายงานผลการผลิตภาพยนตร์สั้นภายใต้คุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต ไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A4 โดยใช้ตัวอักษรแบบ THSarabun ขนาด ๑๖ pt.

รายละเอียดเกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมการผลิตภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต

การประกวดแข่งขันภาพยนตร์สั้นตามกิจกรรมการผลิตภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต มีรายละเอียดเกณฑ์การประกวดแข่งขันแบ่งเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ความสำคัญของเนื้อหา คุณภาพของผลงาน การทำหน้าที่ของภาพยนตร์ และแบบรายงาน ในการทำหน้าที่ของภาพยนตร์สั้น ดังนี้

๑. ความสำคัญของเนื้อหา (๔๐ คะแนน)

๑.๑ เนื้อหาตรงตามประเด็นที่กำหนด (๑๐ คะแนน)

๑.๒ แก่นเรื่อง (Theme) มีความชัดเจน (๑๐ คะแนน)

๑.๓ ความเหมาะสมของเนื้อหา (๑๐ คะแนน)

๑.๔ ความคิดสร้างสรรค์ (๑๐ คะแนน)

๒. คุณภาพของผลงาน (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)

๒.๑ ความชัดเจนของภาพ (๕ คะแนน)

๒.๒ ความชัดเจนของเสียง (๕ คะแนน)

๒.๓ ความเหมาะสมของขนาดภาพ (๕ คะแนน)

๒.๔ ความเหมาะสมของการลำดับภาพ (๕ คะแนน)

๒.๕ ความเหมาะสมของมุมกล้อง (๕ คะแนน)

๒.๖ ความเหมาะสมขององค์ประกอบศิลป์ (๕ คะแนน)

๓. การทำหน้าที่ของภาพยนตร์ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)

๓.๑ หน้าที่ในการเล่าเรื่อง (๕ คะแนน)

๓.๒ หน้าที่ในการสร้างอารมณ์ (๕ คะแนน)

๓.๓ หน้าที่ในทางปัญญา (๕ คะแนน)

๓.๔ หน้าที่ในการสร้างความตื่นตาตื่นใจ (๕ คะแนน)

๔. แบบรายงาน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)

๔.๑ รายละเอียดของผลงาน (๕ คะแนน)

๔.๒ กระบวนการและความสอดคล้องกับคุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต(๕ คะแนน)

ปฏิทินการประกวด

การแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อด้นการทุจริตโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

สพฐ.ขอเชิญร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ Correct or Corrupt ส่งผลงาน 5 - 15 พฤศจิกายน 2565 5

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

สพฐ.ขอเชิญร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ Correct or Corrupt ส่งผลงาน 5 - 15 พฤศจิกายน 2565
สพฐ.ขอเชิญร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ Correct or Corrupt ส่งผลงาน 5 – 15 พฤศจิกายน 2565
  1. แนวทางการตำเนินกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต.pdf
  2. ปฏิทินการประกวดแข่งขัน.pdf
  3. ใบสมัคร.docx
  4. แบบรายงานผล.docx
  5. ประชาสัมฟันธ์,png

หมายเหตุ: ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศ

โครงการโรงเรียนสุจริต
โทร 02-288-5868
เว็บไซต์ https://www.uprightschool.net

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้“ตรีนุช” สั่งปัดฝุ่นหลักสูตรทวิศึกษา !!! มอบ สพฐ.-สอศ.ลุยสอนเต็มสูบปี 66
บทความถัดไปดาวน์โหลด คู่มือการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ไฟล์ word แก้ไขได้ โดยโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต3
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่