สพฐ.จัดประกวดคลิปสั้น และคลิป Tik Tok หัวข้อ “ด้านความปลอดภัย” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ส่งผลงาน 4 – 18 กรกฎาคม 2565
สพฐ.จัดประกวดคลิปสั้น และคลิป Tik Tok หัวข้อ “ด้านความปลอดภัย” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ส่งผลงาน 4 – 18 กรกฎาคม 2565

สพฐ.จัดประกวดคลิปสั้น และคลิป Tik Tok หัวข้อ “ด้านความปลอดภัย” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ส่งผลงาน 4 – 18 กรกฎาคม 2565

ครูอาชีพดอทคอม ขอเชิญชวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดคลิปสั้น และคลิป Tik Tok หัวข้อ “ด้านความปลอดภัย” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร โดยสามารถสมัครพร้อมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 18 กรกฎาคม 2565

หัวข้อการประกวด

“ความปลอดภัย” ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดขึ้นจริงได้ตามความเหมาะสมในบริบทบทบาทหน้าที่ของที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง

ผู้ส่งผลงาน

การประกวดผลงานกิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ผู้ส่งผลงาน ดังนี้

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๓. นักเรียน

รูปแบบการประกวด

๑. การประกวด Tk Tok (ความยาวไม่เกิน ๑ นาที)

๒. การประกวดคลิปสั้น (ความยาวไม่เกิน ๔ นาที)

สพฐ.จัดประกวดคลิปสั้น และคลิป Tik Tok หัวข้อ “ด้านความปลอดภัย” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ส่งผลงาน 4 – 18 กรกฎาคม 2565

ประเภทการประกวด

การประกวดผลงานกิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) แบ่งการประกวดเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

๑. ประเภทองค์กร ได้แก่

๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๑.๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

๑.๑.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

๑.๒ สถานศึกษา
๑.๒.๑ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๑.๒.๒ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๑.๒.๓ สถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

๒. ประเภทบุคคล ได้แก่
๒.๓ นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๒.๒ นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
๒.๓ นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒.๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๓. ประเภททีม
๓.๑ ทีมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สมาชิกแต่ละทีมไม่เกิน ๕ คน)

๓.๒ ทีมนักเรียน (สมาชิกแต่ละทีมไม่เกิน ๕ คน)
๓.๒.๑ ทีมนักเรียนระดับประถมศึกษา
๓.๒.๒ ทีมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๓.๒.๓ ทีมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
๓.๒.๔ ทีมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเหตุ

๑. ทีมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องอยู่ในสถานศึกษาเดียวกัน
๒. ทีมนักเรียน ต้องอยู่ในสถานศึกษาเดียวกัน
๓. ทีมนักเรียนระดับประถมศึกษา ทีมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทีมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา) และที่มระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แยกพิจารณาตัดสินผลงานแต่ละระดับ

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

กติกาการประกวดผลงานกิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) มีดังนี้
๑. องค์กร ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการตัดสินในรูปแบบองค์กรไม่มีการตัดสินประเภทบุคคล และประเภททีม
๒. นักเรียน ส่ามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งประเภทบุคคล และประเกททีม
๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม

๔. ผลงานที่เข้าร่วมการประกวด ต้องมีเนื้อหาตามหัวข้อของการประกวดเท่านั้น และต้องไม่เคยส่งผลงานเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
๕. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด หากได้มาโดยมิชอบหรือคัดลอก หรือละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน ให้ออกจากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้ว จะมีการเพิกถอนรางวัล ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตผลงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในทุกกรณีที่มีความผิด
๖. บุคคล ทีม องค์กร สามารถส่งคลิปวิดีโอ (คลิปสั้น) จำกัดการส่งได้เพียง ๑ เรื่อง เท่านั้น (สามารถส่งได้ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม แต่ต้องไมใช่เรื่องเดียวกัน)
๗. บุคคล ทีม องค์กร สามารถส่งคลิป Tik Tok จำกัดการส่งได้เพียง ๑ เรื่อง เท่านั้น (สามารถส่งได้ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม แต่ต้องไม่ใช่เรื่องเดียวกัน)
๘. รูปแบบไฟล์และขนาดของคลิปวิดีโอ (คลิปสั้น) ต้องอยู่ในรูปแบบ MP4 resolution VDO ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1280 x 720 (720p)
๙. คลิปวิดีโอ (คลิปสั้น) รวมไตเติ้ล เครดิตลงท้าย และ/หรือ เบื้องหลังการถ่ายทำ มีความยาวไม่เกิน ๔ นาที (หากความยาวเกินเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับตัดสินผลงาน)
๑๐. คลิป Tik Tok มีความยาวไม่เกิน ๑ นาที (หากความยาวเกินเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับตัดสินผลงาน) และให้มีการตั้งค่าการแชร์ (share) รูปแบบสาธารณะ (Public โดยผ่านแพลตฟอร์ม (Plat form Application Tik Tok) ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเท่านั้น
๑๑. การส่งคลิปวิดีโอ (คลิปสั้น) และคลิป Tk Tok ให้อัปโหลดผ่านช่องทาง Google Form เท่านั้น (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
๑๒. การส่งคลิปวิดีโอ (คลิปสั้น) ต้องมีหนังสือรับรอง และสตอรี่บอร์ด (Story broad) โดยให้อัปโหลด ผ่านช่องทาง Google Form เท่านั้น (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

๑๓. การสมัคร ให้สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ตามกำหนดระยะเวลาเท่านั้น หากเกินกำหนดเวลาไม่รับผลงาน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๔. กรณีนักเรียน ให้มีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาในทุกรูปแบบที่ส่งผลงานเข้าประกวด(ลงนามรับรองโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือรักษาการในตำแหน่ง)
๑๕. ผลงานที่ได้รับการกลั่นกรองแล้ว จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยผ่านการอัปโหลดจากเพจศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ผู้ส่งผลงานต้องนำผลงานไปเผยแพรในสื่อสังคมออนไลน์ และช่องทางสื่ออื่น ๆ ที่สามารถดำเนินการได้ ทุกช่องทาง

กำหนดการประกวด

๑. การประกาศรับสมัคร
– สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
– ผู้สมัคร สมัครและส่งข้อมูลการสมัครพร้อมผลงาน (ทาง Google form) ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ในเวลาราชการ)
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ หน่วยรับผิดชอบรวบรวม/คัดแยกผลงานส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านช่องทางออนไลน์ (Cloud Drive) ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. การประกวดและคัดเลือกผลงาน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาพร้อมส่งผลการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ -๓ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๑ – ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
  • ผู้สมัครเผยแพร่ผลงานผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง ระหว่างวันที่ ๑๖ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ หน่วยรับผิดชอบรวบรวมคะแนนยอดวิว ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.การประกวดและคัดเลือกผลงาน ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการตัดสินพิจารณาคัดเลือกผลงาน และรางวัล Popular Vote ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลการพิจารณารางวัล อันดับ ๑ – ๓ ในวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สพฐ.จัดประกวดคลิปสั้น และคลิป Tik Tok หัวข้อ “ด้านความปลอดภัย” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ส่งผลงาน 4 – 18 กรกฎาคม 2565
สพฐ.จัดประกวดคลิปสั้น และคลิป Tik Tok หัวข้อ “ด้านความปลอดภัย” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ส่งผลงาน 4 – 18 กรกฎาคม 2565
สพฐ.จัดประกวดคลิปสั้น และคลิป Tik Tok หัวข้อ “ด้านความปลอดภัย” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ส่งผลงาน 4 – 18 กรกฎาคม 2565

ดาวน์โหลด คู่มือการประกวด https://shorturl.asia/ufZtV

ส่งใบสมัคร https://shorturl.asia/ZpEXO

สพฐ.จัดประกวดคลิปสั้น และคลิป Tik Tok หัวข้อ “ด้านความปลอดภัย” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ส่งผลงาน 4 – 18 กรกฎาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.ชน.สพฐ.) โทรศัพท์ 022885795 หรือ https://www.facebook.com/spcobec (ในวันและเวลาราชการ)

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญร่วมการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรหลังการอบรม โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.
บทความถัดไปราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ศธ. เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดหรือในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่