ศธ.จัดประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด ส่งผลงานภายใน 22 กรกฎาคม 2565
ศธ.จัดประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด ส่งผลงานภายใน 22 กรกฎาคม 2565

ศธ.จัดประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด ส่งผลงานภายใน 22 กรกฎาคม 2565

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต่าง ๆ กำหนดจัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ด้วยคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา กำหนดจัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด ส่งผลงานภายใน 22 กรกฎาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยถ่ายทอดผ่านคลิปวิดีโอที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และสถานศึกษาที่มีความสนใจ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศหลักเกณฑ์การประกวดคลิปวิดีโอ “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ศธ.จัดประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด ส่งผลงานภายใน 22 กรกฎาคม 2565
ศธ.จัดประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด ส่งผลงานภายใน 22 กรกฎาคม 2565

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

เด็กและเยาวชนที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา
สถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา

เงื่อนไขกิจกรรม

 • คลิปวิดีโอมีความยาว ไม่เกิน 3 นาที ต้องบันทึกวิดีโอใน “แนวนอน” เท่านั้น (สามารถถ่ายวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือได้) และอัพโหลดผลงานลง Youtube เพียง 1 ไฟล์ เท่านั้น
 • เนื้อหาคลิปวิดีโอมีความปลอดภัยและสร้างสรรค์ในเรื่องความกตัญญู โดยเยาวชน Generation Alpha และ Generation Z ที่แสดงออกถึงความกตัญญู และการบอกรักคุณแม่หรือผู้ปกครองผู้มีพระคุณ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่พาดพิงหรือหมิ่นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคลหรือองค์กรใดอันจะเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดควรหลีกเลี่ยงภาพ หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม และความรุนแรง
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
 • ผู้ประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ทั้งด้านเนื้อหา ภาพ เสียง คลิป ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใด ที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ กระทรวงศึกษาธิการไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่คณะกรรมการพบว่า ผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ปกปิดข้อเท็จจริง มีการแอบอ้าง หรือเลียนแบบผลงานจากผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รับรางวัลออกได้ทันที และผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการรักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

กรอกข้อมูลใบสมัครผ่านระบบให้ครบถ้วน ผ่าน Link : http://lovemomforever.moe.go.th หรือสแกน QR Code นี้

วิธีการส่งผลงาน

ให้นำ Link คลิปวิดีโอที่อัพโหลดผลงานลง YouTube แล้ว ระบุลงใบสมัคร ตามข้อ 3 ภายในวันที่ 9 – 22 กรกฎาคม 2565

ปฏิทินกำหนดการ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด ระหว่างวันที่ 9 – 22 กรกฎาคม 2565
ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

เกณฑ์การตัดสิน

แสดงออกถึงทัศนคติที่ดี บ่งบอกถึงความกตัญญู 25 คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน
การถ่ายทอดเนื้อหา 25 คะแนน
เทคนิคการเล่าเรื่อง 25 คะแนน

การมอบรางวัล

(รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา)

 • รางวัลชนะเลิศระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 20 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 20 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 20 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศระดับอาชีวศึกษา จำนวน 20 รางวัล
ศธ.จัดประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด ส่งผลงานภายใน 22 กรกฎาคม 2565 4
ศธ.จัดประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด ส่งผลงานภายใน 22 กรกฎาคม 2565
ศธ.จัดประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด ส่งผลงานภายใน 22 กรกฎาคม 2565 5

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 0 2628 6162 หรือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มแพลตฟอร์มการเรียนรู้และสื่อสังคมออนไลน์ โทร. 0 2280 0379 โทรสาร 0 2281 8218

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://moe360.blog/2022/07/11/moe-video-clip-contest

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่