เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน เขียนบอกโทษในหัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด” รับสมัครและส่งผลงาน 1-31 สิงหาคม 2565
เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน เขียนบอกโทษในหัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด” รับสมัครและส่งผลงาน 1-31 สิงหาคม 2565

เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน เขียนบอกโทษในหัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด” รับสมัครและส่งผลงาน 1-31 สิงหาคม 2565

เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน  เขียนบอกโทษในหัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด”  หากสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้ที่เว็บไซด์ https://dnewmedia.tv/

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่พืชกัญชากลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ประชาชนทุกคนรวมถึงเด็กและเยาวชน สามารถข้าถึงกัญชาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ทางการแพทย์ยืนยันว่าการเสพกัญชาในปริมาณที่ไม่เหมาะสม ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดความผิดปกติทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี จะได้รับผลกระทบต่อสมองและมีพัฒนาการล่าช้า เชาวน์ปัญญาลดลง เกิดปัญหาพฤติกรรมต่างๆ ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New Media)ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบดังกล่าว อันก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กและเยาวชนผู้เป็นดั่งอนาคตของชาติ จึงได้จัดให้มีโครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน หัวข้อ “โทษของกัชาและยาเสพติด” เพื่อให้เยาวชน ผู้ปกครองชุมชน ได้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบของโทษภัยจากกัญชาและยาเสพติด

ในการนี้ ชมรมสื่อดีดิจิทัล จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญชวนสถานศึกษาของท่าน เข้าร่วมโครงการฯรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอความอนุคราะห์ท่นในการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไชต์หรือสื่อออนไลน์ของสถานศึกษาตลอดระยะเวลาการจัดโครงการ

กติกาการประกวด

แบ่งเป็น 2 ประเภท

  1. ประเภทโรงเรียน (ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า)
  2. ประเภทอุดมศึกษา (นิสิตนักศึกษา)

ประเภทโรงเรียน

แบ่งเป็น 2 ระดับ

  • นักเรียนระดับประถมศึกษา: ป.1 – ป.6
  • นักเรียนระดับมัธยมศึกษา: ม.1 – ม.6 หรือเทียบเท่า

1. แต่ละสถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนแกนนำ 5-10 คน เป็นกลุ่มเครือข่ายเยาวชน ไม่นะกัญชาและยาเสพติด (YNAC : Youth Network Against Cannabis) 

2. กลุ่ม YNAC เขียนคำตอบ “โทษของกัญชาและยาเสพติด” มาอย่างน้อย 100 ข้อ ไม่ซ้ำกัน 

3. กลุ่ม YNAC จัดกิจกรรมสร้างกระแสเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษจากกัญชาและยาเสพติด พร้อมนำเสนอผลการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพนิ่ง คลิปวิดีโอ ฯลฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกช่องทาง และแชร์ผลงานทาง Facebook โดยตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เลือกเป็นสาธารณะ พร้อมติดแฮชแท็ก #กัญชา #โทษของกัญชาและยาเสพติด #บอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้าน และส่งผลงานผ่านทางเว็บไชต์ www.dnewmedia.tv

แบ่งเป็น 2 ประเภท

  1. ประเภทโรงเรียน (ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า)
  2. ประเภทอุดมศึกษา (นิสิตนักศึกษา)

ประเภทโรงเรียน

แบ่งเป็น 2 ระดับ

  • นักเรียนระดับประถมศึกษา: ป.1 – ป.6
  • นักเรียนระดับมัธยมศึกษา: ม.1 – ม.6 หรือเทียบเท่า

1. แต่ละสถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนแกนนำ 5-10 คน เป็นกลุ่มเครือข่ายเยาวชน ไม่นะกัญชาและยาเสพติด (YNAC : Youth Network Against Cannabis) 

2. กลุ่ม YNAC เขียนคำตอบ “โทษของกัญชาและยาเสพติด” มาอย่างน้อย 100 ข้อ ไม่ซ้ำกัน 

3. กลุ่ม YNAC จัดกิจกรรมสร้างกระแสเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษจากกัญชาและยาเสพติด พร้อมนำเสนอผลการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพนิ่ง คลิปวิดีโอ ฯลฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกช่องทาง และแชร์ผลงานทาง Facebook โดยตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เลือกเป็นสาธารณะ พร้อมติดแฮชแท็ก #กัญชา #โทษของกัญชาและยาเสพติด #บอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้าน และส่งผลงานผ่านทางเว็บไชต์ www.dnewmedia.tv

เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน  เขียนบอกโทษในหัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด” รับสมัครและส่งผลงาน 1-31 สิงหาคม 2565
เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน เขียนบอกโทษในหัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด” รับสมัครและส่งผลงาน 1-31 สิงหาคม 2565

เกณฑ์การตัดสินและพิจารณารางวัล

ประเภทโรงเรียน

เกณฑ์คะแนนคำตอบ หัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด” (100 คะแนน)
1. ตอบได้ตรงประเด็น
– บอกโทษ พิษภัย ผลเสีย ของกัญชาและยาเสพติด
– บอกผลกระทบจากการใช้กัญชาและยาเสพติด ที่จะเกิดกับกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน
– บอกผลกระทบจากการใช้กัญชาและยาเสพติด ที่จะเกิดต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน/สังคม ประเทศชาติ และผลทางด้านศีลธรรม
2. เป็นประโยค/ข้อความที่สมบูรณ์ เรียงลำดับเนื้อหาเข้าใจง่าย
3. สื่อความได้ชัดเจน ไม่วกวนสับสน

เกณฑ์คะแนนกิจกรรมสร้างกระแส รณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลกัญชาและยาเสพติด (20 คะแนน)
1. เนื้อหาการให้ความรู้ เป็นเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับโทษจากกัญชาและยาเสพติด เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลจากกัญชาและยาเสพติด
2. รูปแบบกิจกรรมมีความสร้างสรรค์ มีวิธีการในการสื่อสารเนื้อหาไปถึงกลุ่มเป้าหมายโดยไม่จำกัดรูปแบบการจัดกิจกรรม/การนำเสนอ
3. ผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม/ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น (ระดับห้องเรียน/ชั้นเรียน/โรงเรียน/ชุมชน/สังคม)

ขั้นตอนการตัดสิน
1. ต้องเขียนครบอย่างน้อย 100 ข้อ ไม่ซ้ำกัน จึงนำมาพิจารณาเพื่อให้คะแนน
2. คณะกรรมการตรวจให้คะแนนคำตอบแต่ละข้อตามเกณฑ์
3. คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนสูงสุด จำนวน 23 ทีม ในแต่ละระดับ จากนั้นคณะกรรมการพิจารณาตรวจให้คะแนนกิจกรรมสร้างกระแสตามเกณฑ์
4. นำคะแนนกิจกรรมสร้างกระแสมารวมกับคะแนนจากคำตอบ “โทษของกัญชาและยาเสพติด” เพื่อสรุปผลรางวัลลำดับต่างๆ

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประเภทอุดมศึกษา

เกณฑ์คะแนนคำตอบ หัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด”
1. ตอบได้ตรงประเด็น
– บอกโทษ พิษภัย ผลเสีย ของกัญชาและยาเสพติด
– บอกผลกระทบจากการใช้กัญชาและยาเสพติดที่จะเกิดกับกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชน
– บอกผลกระทบจากการใช้กัญชาและยาเสพติดที่จะเกิดต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน/สังคม ประเทศชาติ และผลทางด้านศีลธรรม
2. เป็นประโยค/ข้อความที่สมบูรณ์ เรียงลำดับเนื้อหาเข้าใจง่าย
3. สื่อความได้ชัดเจน ไม่วกวนสับสน

ขั้นตอนการตัดสิน
1. ต้องเขียนครบอย่างน้อย 100 ข้อ ไม่ซ้ำกัน พร้อมนำเสนอผลงานเกี่ยวกับโทษของกัญชาและยาเสพติดผ่านทาง Facebook จึงนำมาพิจารณาเพื่อให้คะแนน
2. คณะกรรมการตรวจให้คะแนนคำตอบแต่ละข้อตามเกณฑ์เพื่อสรุปผลรางวัลลำดับต่างๆ

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการโครงการ

เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน เขียนบอกโทษในหัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด” รับสมัครและส่งผลงาน 1-31 สิงหาคม 2565 5

รางวัลที่จะได้รับ

เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน เขียนบอกโทษในหัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด” รับสมัครและส่งผลงาน 1-31 สิงหาคม 2565 6
เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน เขียนบอกโทษในหัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด” รับสมัครและส่งผลงาน 1-31 สิงหาคม 2565 7

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : เว็บไซด์ https://dnewmedia.tv/

บทความก่อนหน้านี้แจกไฟล์ สื่อการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ป.1-6 มีหลายแบบ มากกว่า 100 เล่ม ดาวน์โหลดฟรี
บทความถัดไปดาวน์โหลดฟรี บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ครบวงจร ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่