หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ บทเรียนออนไลน์ หลักสูตร วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.สุรินทร์ เขต 3

บทเรียนออนไลน์ หลักสูตร วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.สุรินทร์ เขต 3

2616
0
บทเรียนออนไลน์ หลักสูตร วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.สุรินทร์ เขต 3
บทเรียนออนไลน์ หลักสูตร วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.สุรินทร์ เขต 3

บทเรียนออนไลน์ หลักสูตร วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.สุรินทร์ เขต 3

การส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวินัย คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและข้อห้ามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวินัยและเพื่อป้องกันมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัย
3.เพื่อส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรักษาประโยชน์ของทางราชการ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจศึกษา

เนื้อหา

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

ชุดแบบทดสอบ มีจำนวน 20 ข้อ เกณฑ์การประเมิน

ทำแบบทดสอบได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง

ทำแบบทดสอบได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 50 – 69 หมายถึง พอใช้

ทำแบบทดสอบได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 70 -79 หมายถึง ดี

ทำแบบทดสอบได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ดีมาก

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินจะต้องได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 จึงจะผ่านเกณฑ์และได้รับเกียรติบัตร (ตอบถูก 12 ข้อขึ้นไป)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

บทเรียนออนไลน์ หลักสูตร วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยกลุ่มกฎหมายและคดี  สพป.สุรินทร์ เขต 3
บทเรียนออนไลน์ หลักสูตร วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.สุรินทร์ เขต 3

เข้าศึกษาเนื้อหาและทำแบบทดสอบ

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม” ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร โดยกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.สุรินทร์ เขต 3
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านการทดสอบร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนบางไทรวิทยา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่