ขอเชิญทำแบบทดสอบวัดสมรรถนะการประเมินชั้นเรียนของครูระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเกียรติบัตรฟรี โดยสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ขอเชิญทำแบบทดสอบวัดสมรรถนะการประเมินชั้นเรียนของครูระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเกียรติบัตรฟรี โดยสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอเชิญทำแบบทดสอบวัดสมรรถนะการประเมินชั้นเรียนของครูระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเกียรติบัตรฟรี โดยสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ด้วย อาจารย์ถิรายุ อินทร์แปลง อาจารย์ประจำสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่ระหว่างดำเนินการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการประเมินสมรรถะการประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการวิจัย นั้น

ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการทดสอบสมรรถนะการประเมินชั้นเรียนด้วยระบบออนไลน์ โดยระบบการทดสอบนี้พัฒนาขึ้นเพื่อการศึกษาและการวิจัย โดยการเข้ารับการทดสอบครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ครูและบุคลากรสามารถเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ รวมทั้ง จะได้รับเกียรติบัตรและใบรับรองผลการทดสอบจากสำนักวิชาการเมื่อเข้ารับการทดสอบครบถ้วนตามกระบวนการ

คำชี้แจง

1. แบบวัดสมรรถนะการประเมินชั้นเรียนของครูฉบับนี้มีจำนวน 66 ข้อ เป็นแบบวัดที่มีรูปแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก (ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว)

2. ขอให้ท่านทำข้อสอบในเวลาที่จัดไว้ให้ หากเกินไปจากเวลาที่กำหนด ระบบการทดสอบจะทำการปิดระบบโดยอัตโนมัติและประมวลผลการสอบตามที่ท่านได้ทำตามจริง

3. แบบวัดสมรรถนะฯนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตามกฎหมาย ดังนั้น ห้าม กระทำการใด ๆที่เป็นการ คัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่ เว้นจากจะได้รับการอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัย

4. ท่านจะต้องทำแบบวัดสมรรถนะฯ ทั้งหมด 66 ข้อ จึงจะได้รับเกียรติบัตรจากทางมหาวิทยาลัย

5. ระบบการทดสอบนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา ท่านจะสามารถทำการเข้าสู่ระบบ (Log-in) เพื่อดูผลการสอบได้หลังจากทำแบบวัดครบทั้ง 66 ข้อ ภายใน 120 วันทำการ

6. หากระหว่างการทำแบบวัดสมรรถนะฯ เกิดปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตขัดข้อง ท่านสามารถทำการเข้าสู่ระบบใหม่ได้โดยระบบจะทำการบันทึกการตอบล่าสุดที่ท่านได้ทำ

7. ระบบการทดสอบนี้เป็นการทดสอบเพื่อการศึกษาและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มิได้มุ่งหวังเพื่อนำผลไปตัดสินตัวผู้สอบใด ๆ ทำการทดสอบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น

8. หากท่านต้องการรับเกียรติบัตร และผลการทดสอบ โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบการลงทะเบียนการทดสอบ
( โดยท่านจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยตัวท่านเองหากเริ่มทำแบบวัดสมรรถนะแล้วจะ ไม่สามารถแก้ข้อมูลได้ )

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญทำแบบทดสอบวัดสมรรถนะการประเมินชั้นเรียนของครูระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเกียรติบัตรฟรี โดยสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ขอเชิญทำแบบทดสอบวัด สมรรถนะการประเมินชั้นเรียนของครูระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเกียรติบัตรฟรี โดยสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่