ขอเชิญลงทะเบียนร่วมกิจกรรม งานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 27 กันยายน พ.ศ. 2565 จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญลงทะเบียนร่วมกิจกรรม งานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 27 กันยายน พ.ศ. 2565 จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมกิจกรรม งานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 27 กันยายน พ.ศ. 2565 จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักบริหาร จัดกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ขึ้นในหัวข้อ “คำไทยกับคนไทย” ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 27 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคำในภาษาไทย ทั้งในมุมมองเชิงภาษา วรรณคดี และคติชนไทย แก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปรวมถึงปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย และเห็นความสำคัญของ “คำไทย” ที่มีต่อ “คนไทย” ในมิติต่างๆ อันจะสร้างความงอกงาม ให้แก่การศึกษาภาษาไทยต่อไป

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมกิจกรรม งานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 27 กันยายน พ.ศ. 2565 จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญลงทะเบียนร่วมกิจกรรม งานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 27 กันยายน พ.ศ. 2565 จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมภายในงานดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ประกอบด้วย

การเสวนาทางวิชาการ 2 หัวข้อ ได้แก่

12.30 – 13.00 น.               ลงทะเบียน
13.00 – 13..15 น.              พิธีเปิด
13.15 – 16.00 น.               การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “คำ: ร่องรอยความคิด ทิศทางสังคม”
ผู้ร่วมเสวนา:
– รองศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ พันธุเมธา
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

15.15 – 17.00 น.               การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ใครสร้างคำ คำสร้างใคร”
ผู้ร่วมเสวนา:  
– รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์
– อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข
– อาจารย์ ดร.อัสนี พูลรักษ์
– อาจารย์รดารัตน์ ศรีพันธ์วรสกุล
– คุณหรรษา คำล้วน และคณะผู้จัดนิทรรศการ

นิทรรศการ “ใครสร้างคำ คำสร้างใคร”

ที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการสร้างคำ การบัญญัติศัพท์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยและภาษาถิ่น รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคำกับคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17.30 น.                              พิธีเปิดนิทรรศการ “ใครสร้างคำ คำสร้างใคร”
18.00 น.                              ชมนิทรรศการตามอัธยาศัย

ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมถ่ายทอดสด (live) เสวนาทางวิชาการได้ทางเพจ “CU Art Culture” ของสํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม เพจ “เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ” และเพจ “Chula Museum” ของพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสามารถเข้าชมนิทรรศการ “ใครสร้างคำ คำสร้างใคร” ได้ ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ถึงวันที่ 27 กันยายน 2565 (เปิดให้เข้าชมในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. ปิดบริการในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานคลิกที่นี่

การดำเนินงานการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาตินี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจากไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ COVID-2019 

1. ผู้เข้าร่วมงานเสวนาจะต้องทำการคัดกรอง COVID-19 เบื้องต้นเพื่อประเมินอาการของตนเองเบื้องต้น โดยทำแบบประเมินความเสี่ยงที่ https://covidscreening.chula.ac.th 
2. ลงชื่อเข้าใช้พื้นที่ที่มาร่วมงานเสวนาก่อนการขึ้นอาคาร โดยภาควิชาฯ จะส่งรายชื่อและผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนการเข้าร่วมงานภายใน 72 ชั่วโมง
3. จัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามห้องต่าง ๆ โดยเป็นแบบแท่นเหยียบเพื่อลดการสัมผัส 
4. ติดตั้งแอลกอฮอล์ฉีดฆ่าเชื้อตามที่จับประตูและพื้นที่สัมผัสร่วมกัน 
5. ติดประกาศให้ผู้เข้ามาใช้พื้นที่รับทราบถึงข้อกำหนดในการเข้าอาคารภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคจากไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ COVID-2019 
6. ติดประกาศให้ผู้ใช้พื้นที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
7. วัดอุณหภูมิร่างกายกับเครื่องวัดอัตโนมัติและลงชื่อผู้เข้าใช้พื้นที่ 
8. ในการเข้ามาห้องจัดกิจกรรมการเสวนาได้จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้พื้นที่ โดยเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือ เว้น 1 ที่นั่ง

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ขอเชิญเข้าร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 2565 “คำไทยกับคนไทย” – ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ (chula.ac.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่